Πολυμερή και συνθετικές ρητίνες (Μέρος 3ο)

Θερμοπλαστικά και θερμοσκληρυνόμενα πολυμερή. θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης (Tg) σε συγκεκριμένα είδη πολυμερών. Πολυαιθυλενογλυκόλες. Ακρυλικά πολυμερή. Πολυηλεκτρολύτες και ιοντομερή: πολυακρυλικό οξύ. Ακρυλικά συμπολυμερή. Οικογένεια των Paraloid. Συμπολυμερή τυχαίας δομής, Εναλλασσόμενα συμπολυμερή, κατά συστάδες ή συσταδικά συμπολυμερή, ενοφθαλμισμένα συμπολυμερή ή εμβολιασμού. Κρυσταλλικότητα στα πολυμερή. Μηχανικές ιδιότητες: μέτρο ελαστικότητας, και συσχέτισή του με τη θερμική κατάσταση μιας ρητίνης. Ελαστομερή: φυσικό και βουλκανισμένο καουτσούκ. Διαλυτότητα πολυμερών: παράμετροι Hansen.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μακρομόρια, θερμοπλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, θερμοκρασία υαλώδους μετάβασης, θερμοκρασία τήξης, πολυαιθυλενογλυκόλες , πολυακρυλικό οξύ, πολυακρυλικοί εστέρες, ομοπολυμερή, συμπολυμερή , Paraloid, βινυλικές ρητίνες, κρυσταλλικότητα, μέτρο ελαστικότητας.