Γεννητικό σύστημα άνδρα

Αναλυτική περιγραφή των οργάνων του ανδρικού γεννητικού συστήματος σε σχέση με τη λειτουργία τους. Σπερματογέννεση-Μεταφορά και ωρίμανση των σπερματοζωαρίων.

 

Λέξεις Κλειδιά

ινώδης χιτώνας, μεσόρχιο, κύτταρα Sertoli, κύτταρα Leydig, επιδιδυμίδα, σηραγγώδης μοίρα