5. Συνάρτησης μεταφοράς

Στην εργαστηριακή άσκηση αυτή γίνεται εισαγωγή στη συνάρτηση μεταφοράς ενός κυκλώματος, δηλαδή στη γραφική παράσταση της μεταβολής του κέρδους ενός κυκλώματος ως προς τη συχνότητα, Οι φοιτητές βλέπουν στον παλμογράφο την ανάλυση ενός σήματος κατά Fourier και κατασκευάζουν τη συνάρτηση μεταφοράς ενός βαθυπερατού φίλτρου.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την έννοια της συνάρτησης μεταφοράς.

Λέξεις Κλειδιά

Συνάρτηση μεταφορά, μετασχηματισμός Fourier, βαθυπερατό φίλτρο.