2. Πληθυσμός και Δείγμα

Στην ενότητα αυτή, ο αναγνώστης εισάγεται στις βασικές έννοιες της Ιατρικής Στατιστικής ή  αλλιώς  Βιοστατιστικής. Συγκεκριμένα, στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται  βασικές έννοιες της Στατιστικής όπως πληθυσμός και  δείγμα  καθώς επίσης και τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ιατρική Στατιστική προκειμένου να συλλέξει σύνολα δεδομένων, τα οποία προέρχονται από σχετικούς µε την υγεία τομείς, όπως η ιατρική, η βιολογία, η επιδημιολογία και η υγιεινή προκειμένου να αναδείξει σχέσεις μεταξύ αυτών.

Στόχοι Ενότητας

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να ξεχωρίζετε τον πληθυσμό από το δείγμα και να γνωρίζετε τις βασικές μεθόδους δειγματοληψίας.

Λέξεις Κλειδιά

Συλλογή Δεδομένων, Πληθυσμός, Δείγμα, Δειγματοληψία.