4. Η Έννοια της Πιθανότητας

Αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι η εισαγωγή στην έννοια της Πιθανότητας και της Δεσμευμένης Πιθανότητας.

Στόχοι Ενότητας

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να κατανοήσετε βασικές έννοιες της πιθανότητας και της δεσμευμένης πιθανότητας και να επιλύετε ασκήσεις υπολογισμού τους.

Λέξεις Κλειδιά

Δειγματικός Χώρος, Πιθανότητα, Δεσμευμένη Πιθανότητα.