5. Τυχαία Μεταβλητή - Κατανομές

Στην ενότητα αυτή θα μας απασχολήσουν βασικές έννοιες  όπως της τυχαίας μεταβλητής, της συνάρτησης πυκνότητας  πιθανότητας  καθώς και της συνάρτησης κατανομής της. Επίσης μας ενδιαφέρουν οι βασικές συνεχείς και διακριτές κατανομές.

Στόχοι Ενότητας

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να κατανοήσετε την τυχαία μεταβλητή,  της συνάρτησης πυκνότητας  πιθανότητας  καθώς και τη συνάρτησης κατανομής μιας τμ. Επίσης θα είστε σε θέση να υπολογίζετε τη μέση τιμή και διακύμανσή της καθώς και να χειρίζεστε  βασικές συνεχείς και διακριτές κατανομές όπως η κανονική, η ομοιόμορφη, η εκθετική, η διωνυμική, η Poisson κα .

Λέξεις Κλειδιά

Τυχαίες μεταβλητές, Συνεχείς Κατανομές, Διακριτές Κατανομές, Μέση Τιμή Τ.Μ. Διακύμανση Τ.Μ.