6. Έλεγχοι Υποθέσεων - Διαστήματα Εμπιστοσύνης

Συγκεκριμένα στην ενότητα αυτή θα μας απασχολήσει η συμπερασματολογία για ένα ή δύο ανεξάρτητα δείγματα μέσω της κατασκευής κατάλληλων διαστημάτων εμπιστοσύνης και ελέγχων υποθέσεων. Αντικείμενο της ενότητας  αυτής, επίσης  είναι η ανάλυση ποσοτικών μεταβλητών που προέρχονται από εξαρτημένα δείγματα. Δυο δείγματα θεωρούνται εξαρτημένα όταν έχουμε φυσικά ή ταιριασμένα (paired) δείγματα. Για παράδειγμα, καταγράφουμε τα επίπεδα χοληστερόλης σε ζεύγη συγγενών ή σε ζεύγη ασθενών και μαρτύρων. Ιατρικό ενδιαφέρον έχει να ελέγξουμε εάν τα επίπεδα χοληστερόλης διαφέρουν μεταξύ των δυο δειγμάτων.

Στόχοι Ενότητας

Μελετώντας το υλικό της ενότητας αυτής θα είστε σε θέση να εξέγετε συμπεράσματα που αφορούν την μέση τιμή ενός πληθυσμού και τη διαφορά μέσων τιμών δύο πληθυσμών. Συγκεκριμένα, θα μπορείτε να κατασκευάζετε διαστήματα εμπιστοσύνης που θα περιέχουν την πραγματική τιμή της μέσης τιμής με συγκεκριμένη πιθανότητα και να διενεργείτε ελέγχους σχετικά με το εάν η μέση τιμή ενός πληθυσμού ισούται με μια συγκεκριμένη τιμή ή οι εάν οι  μέσες τιμές δύο πληθυσμών έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά.

Λέξεις Κλειδιά

Μηδενική Υπόθεση, Εναλλακτική Υπόθεση, Έλεγχος Υποθέσεων, Διάστημα Εμπιστοσύνης, p-value, Μέγεθος Δείγματος, Ισχύς Ελέγχου, Σφάλμα Τύπου Ι,ΙΙ, t-test, paired t-test.