Δομική τέχνη: Η κατασκευή

Άγγελος Ψιλόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει σε μια γενική εισαγωγή στα στοιχεία και τα συστήματα δόμησης του εσωτερικού χώρου. Δεν αποσκοπεί να υποκαταστήσει τους εξειδικευμένους μελετητές και τεχνικούς του εκάστοτε αντικειμένου που εξετάζεται, αλλά να αναδείξει τις συνθετικές επιπλοκές που προκύπτουν για τον ευρύτερο και συνολικό σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου.

Έτσι, αντικείμενο του μαθήματος (και ειδικότερα της έννοιας της δομικής τέχνης) θα αποτελέσουν τα προβλήματα επιλογής, συναρμογής και τελικής σύνθεσης των υλικών μεταξύ τους αλλά και με το δεδομένο δομικό κέλυφος του χώρου, σε σχέση με την προδιαγραφή της μελέτης, τη μηχανική συμπεριφορά του υλικού, τα ποιοτικά του στοιχεία και τη γενικότερη περιβαντολογική, λειτουργική και αισθητική ταυτότητα του χώρου.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη και η κατανόηση της σημασίας της τεχνικής αλλά και της συνθετικής διάπλασης και διαχείρισης των δομικών υλικών και στοιχείων, τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την κατασκευή ενός κτιριακού έργου ή μιας εσωτερικής διαμόρφωσης.

Λέξεις Κλειδιά: Εσωτερικός χώρος, συστήματα δόμησης, τέχνη της δόμησης, προδιαγραφή, ιδιότητες, εφαρμογή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στις βασικές αρχές του μαθήματος. Ο συνθετικός ρόλος εκείνου που ονομάζουμε 'οικοδομικές λεπτομέρειες' και ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύεται σαν αισθητικό αντικείμενο.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να αναδείξει την κατασκευαστική λεπτομέρεια σαν αισθητικό αντικείμενο. Πέρα από την μηχανική λειτουργία ή την λειτουργική χρήση, κάθε τεχνική επίλυση των λεπτομερειών του χώρου εγκυμονεί  και μια αισθητική επιλογή. Πώς μπορεί κανείς να ανασύρει την ποιητική διάσταση από κάτι φαινομενικά τετριμμένο; Πώς μπορεί κανείς να προτείνει πράγματα όταν το λειτουργικό ή (οικονομο)τεχνικό κομμάτι έχει καλυφθεί;

Λέξεις Κλειδιά

Ποιητική της κατασκευής, αισθητική, κατασκευαστική λεπτομέρεια, σύνθεση.

Η μελέτη του χώρου μέσα από τις επιθυμητές του ιδιότητες. Σχεδιάζοντας για την άνεση (οπτική, ακουστική, απτική, οσφρητική, κ.α.).

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να αναδείξει την σημασία των επιθυμητών ιδιοτήτων του χώρου σαν έναν καθοριστικό παράγοντα για τον σχεδιασμό του. Πώς επιλέγουμε ποιες ιδιότητες είναι καθοριστικές κάθε φορά; Πώς αυτές οι ιδιότητες μπορούν να επηρεάσουν τον συνολικό σχεδιασμό του χώρου; Τι σημαίνει μόνωση και τι λογική χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα; Τι ρόλο παίζει στον σύγχρονο σχεδιασμό η προσομοίωση, προκειμένου να μελετήσουμε και να προδιαγράψουμε τα στοιχεία του χώρου καταλλήλως;

Λέξεις Κλειδιά

Ιδιότητες του χώρου, σχεδιασμός για άνεση, θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, εργαλεία προσομοίωσης

Προδιαγραφή και ρόλος των δικτύων υποστήριξης στην μελέτη του εσωτερικού χώρου. Ηλεκτρολογικά δίκτυα, δίκτυα εξαερισμού, υδραυλικά δίκτυα.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τα ‘σωθικά’ του χώρου, όσα δηλαδή δεν φαίνονται στο τελικό αποτέλεσμα αλλά κάνουν τον χώρο να λειτουργεί. Στην παρουσίαση θα γνωρίσουμε σε ένα εισαγωγικό επίπεδο μια σειρά δικτύων (π.χ. ηλεκτρολογικό, εξαερισμός, κτλ.) και θα δούμε ορισμένες επιπλοκές που φέρνουν στον τελικό σχεδιασμό του χώρου (π.χ. η θέση των πριζών ή των αεραγωγών, αντίστοιχα). Στόχος δεν είναι να υποκαταστήσουμε τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του εκάστοτε χώρου αλλά να δούμε πώς αυτή η παράμετρος επηρεάζει την συνολική μας αντιμετώπιση για τον σχεδιασμό του εσωτερικού.

Λέξεις Κλειδιά

Δίκτυα εξυπηρέτησης, ηλεκτρικά δίκτυα, αερισμός, υδραυλικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, υποδομή του χώρου.

Διαφορά 'δαπέδου' από 'πάτωμα'. Κατηγοριοποιήσεις δαπέδων βάσει των ιδιοτήτων τους, κατηγοριοποιήσεις βάσει της υποδομής τους, βάσει του τρόπου κατασκευής τους και βάσει της μορφής τους. Ξύλινα δάπεδα, εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Οι ενότητες 4, 5, και 6 αποτελούν ένα σύνολο στο οποίο εξετάζονται σε εισαγωγικό επίπεδο οι τρόποι προδιαγραφής και εφαρμογής συστημάτων δαπέδων για τον εσωτερικό χώρο. Ο κύκλος ξεκινά με την διάκριση μεταξύ πατώματος (ορόφου) και δαπέδου (σύστημα επικάλυψης), και συνεχίζει προκειμένου να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα αντίστοιχα συστήματα δόμησης σε κάθε ενότητα. Στην ενότητα 6 εξετάζονται τα ξύλινα δάπεδα.

Λέξεις Κλειδιά

Δάπεδο, ξύλινο δάπεδο, laminate, ραμποτέ, σχέδιο δαπέδου, πέτσωμα, καδρόνι, υποδομή.

Υποδομή και υλικό συναρμογής. Υπόβαθρο σκυροδέματος, συναρμογή, αρμολόγηση. Δάπεδα από φυσικούς και τεχνητούς λίθους (λ.χ. κεραμικά πλακίδια).

Στόχοι Ενότητας

Οι ενότητες 4, 5, και 6 αποτελούν ένα σύνολο στο οποίο εξετάζονται σε εισαγωγικό επίπεδο οι τρόποι προδιαγραφής και εφαρμογής συστημάτων δαπέδων για τον εσωτερικό χώρο. Ο κύκλος ξεκινά με την διάκριση μεταξύ πατώματος (ορόφου) και δαπέδου (σύστημα επικάλυψης), και συνεχίζει προκειμένου να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα αντίστοιχα συστήματα δόμησης σε κάθε ενότητα. Στην ενότητα 6 εξετάζονται τα λίθινα δάπεδα.

Λέξεις Κλειδιά

Λίθινα δάπεδα, πλακάκια, μάρμαρο, γρανίτης, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό, γκρο μπετόν

Μεταλλικά δάπεδα και εφαρμογές τους. Συνθετικά δάπεδα: PVC, Linoleum, μοκέτες, εποξει(δι)κά. Ομογενή & Ετερογενή, προετοιμασμένα σε πλακάκι ή ρολό, και παρασκευαζόμενα επιτόπου. Τρόποι εφαρμογής.

Στόχοι Ενότητας

Οι ενότητες 4, 5, και 6 αποτελούν ένα σύνολο στο οποίο εξετάζονται σε εισαγωγικό επίπεδο οι τρόποι προδιαγραφής και εφαρμογής συστημάτων δαπέδων για τον εσωτερικό χώρο. Ο κύκλος ξεκινά με την διάκριση μεταξύ πατώματος (ορόφου) και δαπέδου (σύστημα επικάλυψης), και συνεχίζει προκειμένου να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα αντίστοιχα συστήματα δόμησης σε κάθε ενότητα. Στην ενότητα 6 εξετάζονται τα μεταλλικά και τα συνθετικά δάπεδα.

Λέξεις Κλειδιά

Μεταλλικά δάπεδα, εποξικά δάπεδα, εποξειδικά δάπεδα, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, ρητίνες.

Μόνιμα ή κινητά διαχωριστικά, βαρέως τύπου ή ελαφρά, ξηράς ή νωπής δόμησης. (Οπτο)πλινθοδομές και εφαρμογές ξηράς δόμησης (τοίχοι και οροφές με γυψοσανίδα αναρτημένη σε μεταλλικό σκελετό)

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι μια πρώτη γνωριμία με την έννοια του διαχωριστικού μέσα στον χώρο, αναδεικνύοντας τόσο τον λειτουργικό του ρόλο όσο και την πολλαπλότητα των μορφών του. Στο πρώτο μέρος το διαχωριστικό παρουσιάζεται σαν κάτι περισσότερο από τοίχος, ενώ στο δεύτερο εξετάζονται οι δύο πλέον κοινές εκδοχές κατασκευής μόνιμων διαχωριστικών: η νωπή δόμηση (με τούβλα και κονίαμα) και η ξηρά δόμηση (με επιφάνειες επικάλυψης –π.χ. γυψοσανίδα– αναρτημένες σε σκελετό).

Λέξεις Κλειδιά

Μόνιμα διαχωριστικά, κινητά διαχωριστικά, διαχωριστικά βαρέως τύπου, διαχωριστικά ελαφρού τύπου, ξηρά δόμηση, νωπή δόμηση.

Προδιαγραφή και τρόπος κατασκευής κουφωμάτων και ερμαριών. Μηχανισμοί και τρόπος λειτουργίας, τρόπος ανάρτησης.

Στόχοι Ενότητας

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η έννοια του κουφώματος. Θα δούμε τόσο την μηχανική του λειτουργία, εξετάζοντας τα μέρη του (κάσα και φύλλο) όσο και την αισθητική του λειτουργία (τρόπος συναρμογής, τρόπος με τον οποίο καδράρει την θέα). Με τον ίδιο τρόπο θα εξεταστούν τα ερμάρια (ντουλάπια), τόσο σαν εντοιχισμένα όσο και σαν αυτόνομα στοιχεία, εξετάζοντας τον λειτουργικό τους ρόλο όσο και τον μηχανισμό συναρμολόγησής τους.

Λέξεις Κλειδιά

Κουφώματα, κάσα, φύλλο, ταμπλάς, μεντεσές, τρόποι ανοίγματος, μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα, κινητά, σταθερά, ελεύθερη διάταξη, εντοιχισμένη διάταξη.

Βασική προσέγγιση στο θέμα των κλιμάκων. Ιδιότητες, μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Χάραξη και στατική λογική. Τα μέρη των κλιμάκων.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια της κλίμακας σε τρία επίπεδα: [1] σαν ένα λειτουργικό στοιχείο του χώρου, [2] σαν ένα μορφολογικό στοιχείο του χώρου, και [3] σαν ένα αισθητικό στοιχείο του χώρου. Ξεκινώντας από την διαφοροποίηση της κλίμακας από την κοινή σκάλα σαν ένα αναπόσπαστο στοιχείο του εσωτερικού χώρου, θα εξετάσουμε μια σειρά από πτυχές της κάθε φορά μέσα από αυτά τα τρία επίπεδα. Θα γνωρίσουμε τον τρόπο χάραξής της, τον τρόπο στήριξής της και τα επιμέρους στοιχεία της, κοιτάζοντας ταυτόχρονα πώς όλα τούτα συναρμόζονται διαρκώς σε ένα σύνολο που οργανώνει τις κυκλοφορίες μέσα στον χώρο, όσο και αποσπά την μερίδα του λέοντος ως προς την οπτική του σύνταξη και την αισθητική του.

Λέξεις Κλειδιά

Κλίμακες – σκάλες, χάραξη κλίμακας, δομικά μέρη κλίμακας, μορφολογία κλίμακας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -