Διασφάλιση ποιότητας

Ιωάννης Τσάκνης

Περιγραφή

 

Εισαγωγή στη διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM). Η φιλοσοφία της διοίκησης ολικής

ποιότητας. Εισαγωγή στο management. Ο κύκλος της διοίκησης (management cycle).

Εκπροσώπηση. Διεύθυνση εργασιακών ομάδων. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων.

Εκπαίδευση προσωπικού. Συστήματα ποιότητας: ISO 9000, HACCP, GMP, GHP. Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών και στατιστικός ποιοτικός έλεγχος.

Δείγματα και δειγματοληψία. Το κόστος της ποιότητας.

Λέξεις Κλειδιά: Διοίκηση ολικής ποιότητας, τρόφιμα, TQM, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, HACCP, ISO 9000, GMP, GHP, στατιστικός ποιοτικός έλεγχος, κόστος ποιότητας.

Θεματικές Ενότητες

Περιγραφή των γενικών αρχών για τη διαχείριση ποιότητας

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων, food chain management

Ορισμοί για την ποιότητα, περιγραφή συστήματος ποιότητας και των βασικών αρχών διαχείρισης της ποιότητας.

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Ποιότητα, Σύστημα Ποιότητας, ΕΛΟΤ, ISO, TQM

Περιγραφή του συστήματος  “Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου”[Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)] και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000

 

 

Λέξεις Κλειδιά

HACCP, ΣΔΑΤ, ISO 22000-2005

Οφέλη και κόστη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ).

 

 

Λέξεις Κλειδιά

HACCP, ΣΔΑΤ

Περιγραφή της προετοιμασίας για την εισαγωγή του συστήματος HACCP και της απαραίτητης οργανωτικής δομής.

 

 

Λέξεις Κλειδιά

ομάδα HACCP, ΕΦΕΤ

Περιγραφή κινδύνων (χημικοί, φυσικοί και βιολογικοί) στις πρώτες ύλες, την παραγωγική διαδικασία, την αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων.

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Χημικοί κίνδυνοι, φυσικοί κίνδυνοι, βιολογικοί κίνδυνοι, MID (Minimum infective dose)

Περιγραφή της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού σύστημα HACCP και των επιμέρους σταδίων υλοποίησης

  

Λέξεις Κλειδιά

Στατιστικός Έλεγχος Επεξεργασίας (Statistical Process Control, SPC), hazard analysis, κρίσιμο σημείο ελέγχου (ΚΣΕ)

Περιγραφή των μέτρων/προαπαιτούμενων για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων τροφίμων και την εφαρμογή του HACCP.

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Prerequisite programs, Good Manufacture Practices - GMPs, Good Hygiene Practices – GHPs, Supplier Quality Assurance - SQA, Management Execution System – MES

Περιγραφή τρόπων διατήρησης του συστήματος HACCP (επιθεώρηση του συστήματος, ανάλυση των δεδομένων, αναγνώριση καινούργιων κινδύνων, συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του σχεδίου HACCP).

 

 

Λέξεις Κλειδιά

HACCP, επιθεώρηση, ανασκόπηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -