Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Καρδιοαγγειακές Παθήσεις: Δημόσια Υγεία και Επιδημιολογικά Δεδομένα
 2. Ενεργειακή Βάση του Σωματικού Έργου και της Άσκησης
 3. Οικονομία της Καρδιακής Λειτουργίας: Καρδιακή Συχνότητα
 4. Οικονομία της Καρδιακής Λειτουργίας: Αρτηριακή Πίεση, Διπλό Γινόμενο
 5. Απόδοση του Κυκλοφορικού Συστήματος – Α. Απόδοση Κυκλοφορικού Συστήματος. Κατά Συστολή Όγκος Αίματος-Όγκος Παλμού
 6. Απόδοση του Κυκλοφορικού Συστήματος – Β. Κατά λεπτό Όγκος Αίματος - Καρδιακή Παροχή. Πρόσληψη Οξυγόνου. Μακρόχρονες Επιδράσεις της Άσκησης στην Απόδοση του Κυκλοφορικού Συστήματος
 7. Δοκιμασίες Κοπώσεως – Exercise Stress Tests
 8. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Άσκησης
 9. Πρόληψη Καρδιοαγγειακών Παθήσεων
 10. Δευτερογενής Πρόληψη - Αποκατάσταση Καρδιοαγγειακών Παθήσεων
 11. Δευτερογενής Πρόληψη - Αποκατάσταση Καρδιοαγγειακών Παθήσεων - Στάδιο Ι
 12. Δευτερογενής Πρόληψη - Αποκατάσταση Καρδιοαγγειακών Παθήσεων - Στάδιο ΙΙ & ΙΙΙ
 13. Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση Περιφερικών Αγγειακών Παθήσεων

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει:

 • να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν τις βασικές παραμέτρους της λειτουργικής ικανότητας του κυκλοφορικού συστήματος.
 • να έχουν κατανοήσει σε βάθος τη μεθοδολογία σχεδιασμού προληπτικών προγραμμάτων καρδιοαγγειακής προσαρμογής και προγραμμάτων καρδιοαγγειακής αποκατάστασης και να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων άσκησης, σε συνεργασία με τους ασθενείς και έχοντας την έγγραφη ενημερωμένη συναίνεσή τους.
 • να συνεργάζονται και με άλλες ειδικότητες επιστημόνων υγείας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (multidisciplinary meetings).

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Νανάς Σ: Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως και Προγράμματα Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2006.
 2. Νανάς Σ: Αλγόριθμοι στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2006.
 3. Παπαθανασίου Γ. Ομάδα Εργασίας της ΕΕΕΦ για την Πρόληψη και Αποκατάσταση των Καρδιοαγγειακών και Αναπνευστικών Παθήσεων. Αποκατάσταση Καρδιοαγγειακών Παθήσεων. Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Προγραμμάτων Άσκησης. Θέματα Φυσικοθεραπείας – Physiotherapy Issues. 2006; 4(3):6-12.
 4. American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation: Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs. Champagne, IL: Human Kinetics, 4th Edition, 2004.
 5. American College of Cardiology / American Heart Association: Gibbons RJ, et al. ACC/AHA 2002 Guideline Update for Exercise Testing. Circulation. 2002; 106:1883-1892.
 6. American College of Sports Medicine: ACSM`s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 9th Edition, 2013.
 7. American College of Sports Medicine: ACSM`s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 7th Edition, 2013.
 8. American College of Sports Medicine - American Heart Association. Physical Activity and Public Health: Updated Recommendation for Adults. Circulation. 2007; 116:1081-1093.
 9. American Heart Association: A Scientific Statement. Balady GJ, et al. Clinician's Guide to Cardiopulmonary Exercise Testing in Adults: A Scientific Statement. 2010; 122:191-225.
 10. American Heart Association: A Statement for Professionals. Lauer M, et al. Exercise Testing in Asymptomatic Adults. 2005; 112:771-776.
 11. American Heart Association: A Scientific Statement. Williams MA, et al. Resistance Exercise in Individuals With and Without Cardiovascular Disease: 2007 Update. A Scientific Statement. Circulation. 2007; 116:572-584.
 12. American Heart Association: A Scientific Statement. Thompson PD, et al. Exercise and Physical Activity in the Prevention and Treatment of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Circulation. 2003; 107:3109-3116.
 13. American Heart Association: A Statement for Healthcare Professionals. Balady GJ, et al. Core Components of Cardiac Rehabilitation/Secondary Prevention Programs. 2000;102;1069-1073.
 14. Astrand PO, Rodahl K, Dahl HA, Stromme SB. Textbook of work physiology. Physiological basis of Exercise. Champagne, IL: Human Kinetics, 4th Edition, 2003.
 15. European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Piepoli MF, Cora U, Benzer W, et al. Secondary Prevention through Cardiac Rehabilitation. A Position Paper from the Cardiac Rehabilitation Section. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2010; 17:1-17.
 16. European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Perk G, Baker GD, Gohlke H, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). European Journal of Preventive Cardiology. 2012; 19:585-667.
 17. European Society of Cardiology Guidelines. Tendera M, et al. Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Diseases. European Heart Journal. 2011; 32:2851–2906.
 18. Charakida M, Masi S, Deanfield JE. The Year in Cardiology 2012: focus on cardiovascular disease prevention. European Heart Journal. 2013; doi:10.1093/eurheartj/ehs429.
 19. Muller-Riemenschneidera F, Meinhard C, Damm K, et al. Effectiveness of nonpharmacological secondary prevention of coronary heart disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2010; 17:688-700.
 20. Papathanasiou G, Tsamis N, Georgiadou P, Adamopoulos S. Beneficial Effects of Physical Training and Methodology of Exercise Prescription in Patients with Heart Failure. Hellenic Journal of Cardiology. 2008; 49:267-277.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Νανάς Σ: Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Κοπώσεως και Προγράμματα Καρδιοαναπνευστικής Αποκατάστασης. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2006.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Γεώργιος Παπαθανασίου

Βιογραφικό

 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν αναφέρονται