Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Θέσεις χαλάρωσης
 2. Δέρμα - Έλεγχος
 3. Συνδετικός Ιστός – Εφαρμογές
 4. Εφαρμογή χειρισμών κλασικής μάλαξης
 5. Άνω Άκρο - Εφαρμογές
 6. Κάτω Άκρο - Εφαρμογές
 7. Εν τω Βάθει Μάλαξη
 8. Θεραπευτικά Σχήματα
 9. Λεμφική μάλαξη - Εφαρμογές
 10. Αποτελέσματα Μάλαξης - Κοιλιακή χώρα
 11. Trigger Points – Ανάτριψη – Εφαρμογές
 12. Πρόσωπο - Εφαρμογές
 13. Αυχενική Μοίρα - Εφαρμογές

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

Να κατανοήσουν την ευεργετική επίδραση της μάλαξης στα διάφορα συστήματα.

Να αναπτύξουν βασικές ικανότητες στην αξιολόγηση και στα κριτήρια επιλογής των διαφόρων τεχνικών και να εφαρμόζουν με επάρκεια και ασφάλεια τις δοκιμασίες αξιολόγησης και τις τεχνικές της μάλαξης.

Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη που χρειάζεται για την εφαρμογή της θεραπευτικής μάλαξης με τα άλλα φυσικοθεραπευτικά μέσα και μεθόδους.

Να σχεδιάζουν εξατομικευμένες παρεμβάσεις καθώς επίσης ένα συνδυαστικό θεραπευτικό πρόγραμμα με τεχνικές μαλακών μορίων.

Να αναπτύξουν βασικές ικανότητες στην αναγνώριση των ενδείξεων και αντενδείξεων κατά την φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση για τον σχεδιασμό των θεραπευτικών σχημάτων, σύμφωνα με τις διεθνείς δεοντολογικές και επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση:

 • Cassar P.Handbook of Massage Therapy.1st edition.Oxford:Butterworth-Heinemann,1999.
 • Chaitow Fibromyalgia syndrome 3rd edition. New York: Churchill Livingstone, 2009. 
 • Chaitow L. Palpation skills. 2nd New York: Churchill Livingstone, 1998.
 • Clarke S. Essential Chemistry for Safe Aromatherapy.1st edition. Edinburgh Churchill Livingstone, 2002.
 • D’Ambrosio K, Roth G.Positional Release Therapy 1st edition. St.Louis: Mosby,1997.
 • Ebner Connective tissue massage: Theory and therapeutic application Hardcover– 1977  2nd  edition. New York: Churchill Livingstone,1977.
 • Francis E. Stretching Therapy A Comprehensive Guide to Individual & Assisted Stretching. 1st edition. Indianapolis: Blue River Press, 2013.
 • Mackereth P. Tiran D.Clinical Reflexology. 1st edition.Edinburgh: Churchill Livingstone,2002.
 • Holley E.Cook E. Therapeutic Massage 3rd edition. London: Saunders Company,1998.
 • Salvo S. Massage Therapy 1st edition. Edinburgh: Saunders Company,1999.
 • Schultz W.Siatsu. New York: Bell Publishing Company,1977
 • Tai D. Acupuncture & Moxibustion Hong Kong:Imago Publishing,1987.
 • Travell J,Simsons D.Myofascial Pain and Dysfunction. 1st edition. Baltimore:Williams & Wilkins,1992.
 • Wood E. Becker Beard’ Massage 3rd edition USA Saunders Company,1981.

Σύνδεσμοι:

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις και γνώσεις ανατομίας ,φυσιολογίας και κινησιολογίας.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δωροθέα Μακρυγιάννη

Από το 1985 είμαι εκπαιδευτικός στο τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ-Α.

Έχω ενταχθεί  στον Τομέα Μυοσκελετικών Προβλημάτων (Α΄Τομέας Μαθημάτων).

Κατέχω Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης σε θέματα Φυσικοθεραπείας (Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,1997) και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία  με κατεύθυνση ‘Πρότυπα και συμπεριφορές’ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 2007). Διδάσκω  γνωστικά αντικείμενα, που αναφέρονται στις βασικές αρχές της  κίνησης και της θεραπείας  μέσω της κίνησης  σπονδυλικής στήλης και άκρων  με έμφαση στην πρόληψη. Συγκεκριμένα τα  μαθήματα:  Βιολογική Μηχανική – Εργονομία (από το έτος  2000, οπότε εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Τμήματος), Κινησιοθεραπεία  και  Τεχνικές Μάλαξης.                       

E-mail: dmakrygi@teiath.gr

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ξενόγλωσσα:

 • Boris A, et al. Pathogenesis of soft tissue and bone repair. Chapter 1, pp: 3-19. Ιn Cantu R., Steffe J. Rehabilitation for the postsurgical orthopedic patient. 2nd edition. USA: Mosby, Elsevier Inc, 2007.
 • Cantu RJ and Grodin AJ. Myofascial manipulation. Therapy and clinical application. 3rd edition. Gaithersburg: Aspen Publication, 2011.
 • Cassar MP. Handbook of Massage Therapy. USA: Butterworth-Heinemann, 1999.
 • Cornel E. How to become a better therapist. American Massage Therapy Association. 2001; 40:2.
 • Cyriax J. Cyriax’s illustrated manual of orthopaedic medicine. 3rd Edition. Oxford: Butterworth, 1996.
 • Dicke E, Schliack H and Wolf A. A manual of reflexive therapy of the connective tissue. Scarsdale, NY: Sidney’s Simon Publishers, 1978.
 • Giovanni De Domenico. Principles and Practice of Soft Tissue Manipulation. 5th Edition. Missouri: Saunders Elsevier, 2007.
 • Harris R. et al. Manual Lymphatic Drainage Research. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2003; 7:4.
 • Hernandez-Reif M, et al. Premenstrual syndrome symptoms are relieved by massage therapy. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. 2000; 21:9-15.
 • Hopwood V, et al. Acupuncture & Related Techniques in Physical Therapy. New York: Churchill Livingstone, 1997.
 • Hudson MC. Massage. London: Dorling Kindersley. Lim, 1999.
 • Tappan EM. Healing massage technique: a study of eastern and western methods. Reston, VA:Reston Publishing Co, 1978.

Ελληνικά:

 • Κουράκου Μ, Καρκασίνα Χ, Σεφεριάδης Μ, Σφετσιώρης Δ, Πέττα Γ. Επίδραση της μάλαξης του προσώπου σε ψυχοφυσιολογικές παραμέτρους. 23ο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας. Αθήνα: 4-6 Δεκεμβρίου 2009. Θέματα Φυσικοθεραπείας. 2009; 5(8):54.
 • Μπάκας Ε. Κινητοποίηση Μαλακών Ιστών-Μάλαξη. Τόμος 3ος. Στο Μπάκας Ε. Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σιώκης, 1999.
 • Σακελλάρη Β. Τεχνικές Μάλαξης. Αθήνα: Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., 2005.
 • Σφετσιώρης Δ. Θεραπευτική Μάλαξη. Αθήνα: Εκδόσεις D.K.S., 2003.