Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Πρώτη επαφή με την Αρχιτεκτονική
 2. Ανάλυση αρχιτεκτονικού έργου
 3. Μελέτη (ανάλυση) αθηναϊκού κτηρίου
 4. Μελέτη (ανάλυση) κατοικίας (του φοιτητή)
 5. Μελέτη μονοκατοικίας

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αντιλαμβάνονται στοιχεία που απορρέουν από την ένταξη της ανθρώπινης κλίμακας (αναλογίες με βάση το ανθρώπινο σώμα) και να μπορούν να συνθέσουν ένα κτήριο.
 • Να κατανοούν τη λειτουργία του φέροντος οργανισμού και των επιμέρους συστατικών στοιχείων ενός κτηριακού έργου.
 •  Να είναι ικανοί να επιλέγουν τους βέλτιστους τρόπους κατασκευής των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων και οικοδομικών λεπτομερειών, καθώς και με κριτήριο τους τοπικιστικούς παράγοντες (κλιματολογικές συνθήκες, μορφολογία εδάφους, διαθέσιμα υλικά, διαθέσιμη τεχνογνωσία-τοπικά δομικά συστήματα).
 • Να γνωρίζουν τις ιδιότητες και τους δυνατούς συνδυασμούς των δομικών υλικών.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

 1. Neufert Ε., Οικοδομική, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2000.
 2. Αθανασόπουλος Γ. Χρήστος, Κατασκευή Κτιρίων: Σύνθεση και Τεχνολογία, ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2010.
 3. Καλογεράς Ν., Κιρπότιν Χρ., Μακρής Γ., Παπαϊωάννου Γ., Ραυτόπουλος Σπ., Τζιτζάς Μ., Τουλιάτος Π. (συλλογικό), Θέματα Οικοδομικής, εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1999.
 4. Κούκης Στ. Σωτήρης, Δομική Τεχνολογία. Υλικά και Εφαρμογές, ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2001.
 5. Neufert Εrnst, Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση, εκδ. Γκιούρδας, Αθήνα
 6. Schmitt Heinrich, Heene Andreas, Κτιριακές Κατασκευές, εκδ. Γκιούρδας, Αθήνα 1994.
 7. Τσινίκας Νίκος, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, University Studio Press, έκδοση 1η 1987, Θεσσαλονίκη 2010.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Neufert Ε., Οικοδομική, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2000.
 2. Αθανασόπουλος Γ. Χρήστος, Κατασκευή Κτιρίων: Σύνθεση και Τεχνολογία, ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2010.
 3. Καλογεράς Ν., Κιρπότιν Χρ., Μακρής Γ., Παπαϊωάννου Γ., Ραυτόπουλος Σπ., Τζιτζάς Μ., Τουλιάτος Π. (συλλογικό), Θέματα Οικοδομικής, εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1999.
 4. Κούκης Στ. Σωτήρης, Δομική Τεχνολογία. Υλικά και Εφαρμογές, ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2001.
 5. Neufert Εrnst, Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση, εκδ. Γκιούρδας, Αθήνα
 6. Schmitt Heinrich, Heene Andreas, Κτιριακές Κατασκευές, εκδ. Γκιούρδας, Αθήνα 1994.
 7. Τσινίκας Νίκος, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, University Studio Press, έκδοση 1η 1987, Θεσσαλονίκη 2010.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ιωάννης Κιουσόπουλος

Βιογραφικό