Αντοχή Πλοίου Ι (Ε)

Πληροφορίες

Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1η Σειρά Ασκήσεων

2η Σειρά Ασκήσεων

3η Σειρά Ασκήσεων

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι η υπενθύμιση στους σπουδαστές των βασικών αρχών της απλής θεωρίας κάμψης και εν συνεχεία η πρακτική εξοικείωση τους με τον υπολογισμό της Διαμήκους Αντοχής υπάρχοντος πλοίου.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Μηχανική – Στατική Ανάλυση Δοκών

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

  1. J. Eyres, “Ship Construction”, Butterworth-Heinemann, 5th Ed., 2001
  2. Tupper, “Introduction to Naval Architecture”, Butterworth-Heinemann, 3rd Ed., 2002
  3. Owen Hughes & J.K. Paik, “Ship Structural Analysis and Design”

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Alaa Mansourn, Donald Liu: The Principles of Naval Architecture Series-Strength of Ships and Ocean Structures, 2008