Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Εισαγωγή περιφερικού φλεβοκαθετήρα

2. Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών

3. Μετάγγιση

4. Αιμοληψία

5. Ρινογαστρικός καθετήρας

6. Εντερική σίτιση

7. Οξυγονοθεραπεία Α’ μέρος

8. Οξυγονοθεραπεία Β’ μέρος

9. Οξυγονοθεραπεία Γ’ μέρος

10. Ινσουλινοθεραπεία

11. Χημειοθεραπεία

12. Άσκηση φοιτητών

13. Εξετάσεις

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, μετά το τέλος του μαθήματος (εργαστήριο και κλινική άσκηση στο νοσοκομείο) οι φοιτητές να είναι σε θέση:

 • Να είναι ικανοί οι φοιτητές να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις καταλληλότερες μεθόδους και τεχνικές σε κάθε κλινική πράξη,
 • Να ερμηνεύουν τις αντιδράσεις για έγκαιρη αντιμετώπιση,
 • Να προσεγγίζουν τον ασθενή να τον αξιολογούν και να εντοπίζουν προβλήματα και ανάγκες,
 • Να αξιοποιούν τις πηγές πληροφοριών από τον άρρωστο (ιστορικό – φυσική εξέταση – εργαστηριακό έλεγχο ) και το περιβάλλον του,
 • Να οργανώνουν σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας,
 • Να λαμβάνουν τις κατάλληλες κλινικές αποφάσεις,
 • Να εφαρμόζουν μέτρα για την υλοποίηση του σχεδίου φροντίδας,
 • Να αξιολογούν την απόκριση του ασθενούς στα εφαρμοζόμενα μέτρα,
 • Να είναι σε θέση να τροποποιούν την φροντίδα ανάλογα με τις νέες ανάγκες που ανακύπτουν,
 • Να είναι σε θέση να συνεργάζονται άριστα με όλα τα μέλη της ομάδας υγείας.

 

Επίσης, σύμφωνα με το μοντέλο εκπαίδευσης του Bloom (1956), τίθενται επιπλέον ως μαθησιακοί σκοποί (κατάλληλοι για το 2ο έτος φοίτησης) και τα ακόλουθα:

 • Η κατανόηση και εφαρμογή της θεωρίας και γνώσης στη κλινική άσκηση (γνωστικός τομέας),
 • Ο χειρισμός και εφαρμογή διαδικασιών με κάποιο βαθμό αυτοπεποίθησης και επιδεξιότητας (ψυχοκινητικός τομέας),
 • Η αντίδραση στα φαινόμενα, η αξιολόγηση αξιών, αναστοχασμός (προβληματισμός) επί των συμβάντων (συναισθηματικός τομέας).

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

 1. Ιστοσελίδες με Νοσηλευτικές Διαδικασίες και Δεξιότητες
 • Endacott R, Jevon  P, and Cooper P (2009) Clinical Nursing Skills Core and Advanced. Oxford University Press, Oxford - με πρόσβαση για τους φοιτητές σε νοσηλευτικά video στο δια-δικτυακό κέντρο εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199237838/
 • Docherty D and McCallum J (2009) Foundation Clinical Nursing Skills. Oxford University Press, Oxford – νοσηλευτικά video:
 • http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199534456/
 • Βίντεο με νοσηλευτικές παρεμβάσεις στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου St George http://www.elu.sgul.ac.uk/cso/
 • ελληνικό νοσηλευτικό blog με you-tube νοσηλευτικά βίντεο, κλινικές οδηγίες μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα http://www.nursegr.blogspot.com/
 1. Κλινικά Θέματα – Επίσημες Οδηγίες

http://www.nursingtimes.net/nursing-practice-clinical-research/aseptic-non-touch-technique/206134.article

http://mrsaactionuk.net/ANTT%20Conference.html

 1. Οργανισμοί - Σύλλογοι- Επιστημονικές Εταιρίες
 1. Προτεινόμενα Περιοδικά και Βάσεις Δεδομένων

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς κάποια από τα μαθήματα του πρώτου έτους, προκειμένου να επιλέξουν το μάθημα της Παθολογικής Νοσηλευτικής Ι.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Στυλιανός Παρισσόπουλος

Καθηγητής Εφαρμογών

Βιογραφικό

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Ignatavicious, Workman (2008) Παθολογική & Χειρουγική Νοσηλευτική. Κριτική σκέψη για συνεργατική φροντίδα (Επ. Ελ. Έκδοσης Βασιλειάδου Α), Τόμος Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV. Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα.
 2. Lynn (2012) Κλινικές νοσηλευτικές δεξιότητες και νοσηλευτική διεργασία Έγχρωμος άτλας. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα
 3. Osborn, K.S., Watson, A. & Wraa, C.E. (2013) Παθολογική-Χειρουργική νοσηλευτική. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα
 4. Susan Dewit (2005) Βασικές Αρχές και Δεξιότητες της Νοσηλευτικής Φροντίδας Λαγός Δημήτριος, Αθήνα (τόμος 1 και 2)
 5. Taylor C, Lillis C, LeMone P (2006) Η επιστήμη και η τέχνη της νοσηλευτικής φροντίδας (Επιμ. Λεμονίδου Χ., Πατηράκη-Κουρμπάνη Ε.), Τόμοι Ι, ΙΙ και ΙΙ, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα.
 6. Proehl Jean A (2001) Επείγουσες Νοσηλευτικές Διαδικασίες. Λαγός Δημήτριος, Αθήνα
 7. Docherty D and McCallum J (2009) Foundation Clinical Nursing Skills. Oxford University Press, Oxford
 8. Endacott R, Jevon P, and Cooper P (2009) Clinical Nursing Skills Core and Advanced. Oxford University Press, Oxford