Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Έργο, Επένδυση & Ανασκόπηση Οικονομικών Μαθηματικών
 2. Χρονικός Προγραμματισμός Έργων & Οικονομική Παρακολούθηση
 3. Εξομάλυνση Πόρων, Συντόμευση Έργου, Στοχαστική Ανάλυση
 4. Μεταφορά Υλικών Εργοταξίου – Ελάχιστος Πίνακας, Stepping Stone
 5. Δικτυακά Έργα & Βελτιστοποίηση σε Προβλήματα Δικτύων
 6. Διαχείριση Ουρών Αναμονής σε Έργα
 7. Βασικά Μηχανήματα τεχνικών έργων (ΜΤΕ) – Περιγραφή, λειτουργία
 8. Βασικά Μηχανήματα τεχνικών έργων (ΜΤΕ) –Κόστος, Παραγωγικότητα
 9. Αναθέσεις εργασιών & Βέλτιστη Κατανομή Προσωπικού
 10. Στοιχεία Διαχείρισης Κόστους
 11. Απόσβεση Μηχανημάτων, Αποθέματα Υλικών
 12. Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί, Προσφορές, Εκπτώσεις
 13. Κανόνες Υγιεινής & Ασφάλειας

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τη δομή, οργάνωση και διοίκηση ενός εργοταξίου.
 • Να χειρίζονται θέματα χρονικού προγραμματισμού και διαχείρισης τεχνικών έργων και να υπολογίζουν αναλυτικά τη διάρκεια, τους πόρους και το κόστος ενός έργου
 • Να σχεδιάζουν και οργανώνουν τη συνδυασμένη λειτουργία μιας ή συνεργαζόμενων δομικών μηχανών για την ολοκλήρωση μιας εργασίας επιλέγοντας τα καταλληλότερα μηχανήματα/εξοπλισμό.
 • Να αναλύουν τη λειτουργία και να υπολογίζουν την αποτελεσματικότητα του μηχανικού εξοπλισμού εργοταξίου και να εκφέρουν τεκμηριωμένες απόψεις για αποδοτική λειτουργία ή βελτίωση του.
 • Να υποδεικνύουν λύσεις σε προβλήματα οργάνωσης εργοταξίου, μεταφοράς υλικών, προσωπικού, αποθεμάτων, προγραμματισμό εργασιών, κ.ά.
 • Να μπορούν να αναζητήσουν και να κατανοήσουν την τεχνική νομοθεσία και να γνωρίζουν νομικής φύσης θέματα που άπτονται του επαγγελματικού τους αντικειμένου.
 • Να εργάζονται και να λειτουργούν πάντοτε με κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και στα εργοτάξια.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

Εφραιμίδης, Χ.Ι., «Χρονικός & Οικονομικός Προγραμματισμός των Κατασκευών», Αθήνα, 1988

Κοφίτσας, Ι.Δ., «Στοιχεία Δομικών Μηχανών», Εκδόσεις Ίων, 2003

Παντουβάκης, Ι., «Οργάνωση Έργου - Μηχανήματα Τεχνικών Έργων», ΟΕΔΒ, 1999

Καστρινάκης, Α., «Διεύθυνση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ, 1981

Καστρινάκης, Α., Διεύθυνση κατασκευών τεχνικών έργων, 2002, Παπασωτηρίου.

Χατζοπούλου Α., Δημόσια Έργα, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2007

Θεοδοράτος Π. και Καρακασίδης Ν., Υγιεινή-Ασφάλεια Εργασίας & Προστασίας

Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Ίων,

Fellows, R., Langford, D., Newcombe, R. and Urry, S., "Construction management in practice",Blackwell Science, 2002.  Fink, S., "Health and Safety Law for the Construction Industry", Mason's Guide, Thomas Telford,

Walker, Α., "Project management in construction", 5th edition, Wiley Blackwell,2007

Σπιτάλας Ν., Τεχνική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Εκδόσεις Χριστουλίδη, Θεσ/νίκη, 2001

Hughes P. and Ferrett E., Introduction to Health and Safety in Construction, Butterworth- Heinemann, 2006

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Ο φοιτητής θεωρείται εξοικειωμένος με την ύλη των μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων και ιδίως με: "Πληροφορική & Προγραμματισμός" και "Οικονομοτεχνική Ανάλυση & Διαχείριση Ποιότητας".

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Βασίλειος Μόυσας

Βιογραφικό

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Πολύζος Σεραφείμ, Διοίκηση και διαχείριση έργων, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2011

Εφραιμίδης Χαράλαμπος, Δομικές μηχανές, Σ.Αθανασόπουλος & Σια Ο.Ε., Αθήνα 2002