Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Διαφορικές Εξισώσεις – Μέρος Ι

2. Διαφορικές Εξισώσεις – Μέρος ΙΙ

3. Σειρά Fourier

4. Συναρτήσεις πολλών Μεταβλητών

5. Διανυσματικός Διαφορικός Λογισμός

6. Διπλά Ολοκληρώματα

7. Τριπλά Ολοκληρώματα

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Δεν είναι διαθέσιμοι

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Γλαμπεδάκης Μ. (2011), Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ, Εκδόσεις Μ. Παρίκου, Αθήνα, ISBN 978-9605080402.
 • Μπράτσος, Α. (2002), Ανώτερα Μαθηματικά, Εκδόσεις Α. Σταμούλη, Αθήνα, ISBN 978-9603514534.
 • Finney R. L., Giordano F. R., Weir M. D. (2012), Απειροστικός Λογισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN 978-9605241827.
 • Kreyszig E. (2011), Advanced Engineering Mathematics, John Wiley \& Sons, ISBN: 978-0470458365
 • Spivac M. (2008), Calculus, Publish or Perish Inc., ISBN: 978-0914098911. Online readings


Πηγές στο Διαδίκτυο

 • Μαθηματικές βάσεις δεδομένων
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Main\_Page
 • http://eqworld.ipmnet.ru/index.htm
 • http://mathworld.wolfram.com/
 • http://eom.springer.de/

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Γλαμπεδάκης Μ. (2011), Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ, Εκδόσεις Μ. Παρίκου, Αθήνα, ISBN 978-9605080402.
 • Μπράτσος, Α. (2002), Ανώτερα Μαθηματικά, Εκδόσεις Α. Σταμούλη, Αθήνα, ISBN 978-9603514534.

Προαπαιτούμενα/ Προαπαιτούμενες γνώσεις

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα