Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Μέτρηση δυναμικού διάβρωσης μεταλλικών αντικειμένων
 2. Ηλεκτρολυτική ανάγωγη αργύρων αντικειμένων

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να διεξάγουν μία επιστημονικά τεκμηριωμένη διερεύνηση συντήρησης σε μουσειακές συλλογές από μέταλλο.
 • Να σχεδιάσουν μία στρατηγική συντήρησης για μία συλλογή μουσειακών αντικειμένων.
 • Να συγγράφουν εργασίες τεκμηρίωσης των τεχνολογικών χαρακτηριστικών και της κατάστασης διατήρησης των μεταλλικών αντικειμένων και εργασίες παρουσίασης της διαδικασίας της συντήρησης των αντικειμένων.
 • Να διεξάγουν επεμβάσεις συντήρησης σε μεμονωμένα μουσειακά αντικείμενα από μέταλλο ή μαζικές επεμβάσεις σε μεγάλο πλήθος αντικειμένων.
 • Να διατηρούν συλλογές μουσειακών αντικειμένων από μέταλλο με την εφαρμογή και τη χρήση κατάλληλων υλικών σε κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

 • Vasilike Argyropoulos, 2008, Metals and Museums in the Mediterranean: Protecting, Preserving, and Interpreting, TEI of Athens: Athens, p.350.
 • Giannoulaki, M., Argyropoulos, V., Michalakakos, G., Panou, T., Kantarelou, V., Zarkadas, C., Karydas, A., Perdikatsis, V. and Apostolaki. C. 2007. “A conservation survey of museum metal collections using portable scientific techniques: a case study in the museum of Ancient Messene, Greece”, In METAL07, proceedings of the ICOM-CC Metal WG interim meeting, Amsterdam, C. Degrigny, R. van Langh, B. Ankersmit and I. Joosten (eds.), 1, 67-72. Amsterdam: Rijskmuseum.
 • Argyropoulos, V., Giannoulaki, M., Michalakakos, G. and Siatou A. 2007b. “A survey of the types of corrosion inhibitors and protective coatings used for the conservation of metal objects from museum collections in the Mediterranean basin”. In Strategies for Saving our Cultural Heritage, V. Argyropoulos, A. Hein and M.A. Harith (eds.), 166-170, Athens: TEI of Athens.
 • Cronyn, J.M. 1990. The Elements of Archaeological Conservation . London and New York: Routledge.
 • Berducou, M. C. 1990. La Conservation en Archéologie: Méthodes et Pratique de la Conservation-Restauration des Vestiges Archéologiques, Paris: Masson.
 • Bertholon, R. 2004. ‘The location of the original surface: a review of the conservation literature’. InMetal 2001: proceedings of the international conference on metals conservation, Santiago, Chile, 2-6 April 2001, 169-179. Australia: Western Australian Museum.
 • Adriaens, A. 2005. “Non-destructive analysis and testing of museum objects: An overview of 5 years of research”, Spectrochimica Acta B60, 1503-1516.
 • Keene, S. 1994. ‘Real-time survival rates for treatments of archaeological iron’. In Ancient and Historical Metals:Conservation and Scientific Research: Proceedings of a Symposium Organised by the J. Paul Getty Museum and the Getty Conservation Institute, November 1991, Scott, D.A., Podany, J., and Considine, B. (eds.) 249-264. Marina del Rey: Getty Conservation Institute.
 • Selwyn, L.S. 1990. ‘Historical silver: storage, display, and tarnish removal’. Journal of the International Institute for Conservation-Canadian Group 15: 12-22.
 • Selwyn, L.S., Logan, J.A. 1993. ‘Stability of treated iron: a comparison of treatment methods’. InPreprints of ICOM Committee for Conservation tenth triennial meeting, Washington, DC, 22-27 August 1993, Bridgland, J (ed.) 803-807. Paris: International Council of Museums Committee for Conservation, 2.

Προαπαιτούμενα/ Προαπαιτούμενες γνώσεις

Προαπαιτούμενα

Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών, Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων