Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή στις οργανικές χημικές ενώσεις
 2. Ο σχηματισμός των δεσμών στις οργανικές χημικές ενώσεις
 3. Κορεσμένες και ακόρεστες ενώσεις - Κανόνες ονοματολογίας
 4. Κανόνες ονοματολογίας ανθρακικών ομάδων – Ισομέρεια - Πολικότητα μορίων
 5. Επαγωγικό φαινόμενο - Δομές συντονισμού - Οργανικά οξέα και βάσεις (Α’ μέρος)
 6. Οργανικά οξέα και βάσεις (Β’ μέρος)
 7. Μηχανισμοί αντιδράσεων - Αντιδράσεις προσθήκης (Α’ μέρος)
 8. Αντιδράσεις προσθήκης (Β’ μέρος) - Ενθαλπία και ελεύθερη ενέργεια των αντιδράσεων
 9. Στερεοχημεία: Μοριακή ασυμμετρία
 10. Οξείδωση και αναγωγή - Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης
 11. Λιπαρά οξέα - Αντιδράσεις ακυλο-υποκατάστασης - Αμινοξέα

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γράφουν το χημικό τύπο και να ονοματίζουν μια μεγάλη κατηγορία οργανικών ενώσεων άμεσης συνάφειας με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους
 • Να προβλέπουν ορισμένες από τις ιδιότητές τους (οξεοβασικός χαρακτήρας, πολικότητα, οξειδωτικά μέσα)
 • Να γράφουν τις χημικές εξισώσεις ορισμένων απλών οργανικών χημικών αντιδράσεων

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Βασική οργανική χημεία

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Α. Βάρβογλη, ΕΠΙΤΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Εκδόσεις Ζήτη, 2005.
 • McMurry, Οργανική Χημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, (σε ένα τόμο), 1998.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Σταμάτιος Μπογιατζής

Βιογραφικό