Αιματολογία ΙΙ (E)

Πληροφορίες

Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Επίστρωση αίματος και χρώση κατά May Grunwald-Giemsa - Μελέτη υποχρωμίας, μορφολογική προσέγγιση ερυθροκυττάρων και συσχετισμός με τους ερυθροκυτταρικούς δείκτες

2.  Ανίχνευση ερυθροκυτταρικών εγκλείστων μικροσκοπικά

3. Ανίχνευση σιδηροβλαστών σε μυελό των οστών

4. Ανίχνευση Δικτυοερυθροκυττάρων μικροσκοπικά

5. Προσδιορισμός G6PD

6. Ωσμωτική αντίσταση ερυθροκυττάρων

7.  Ποσοτικός προσδιορισμός αιμοσφαιρίνης Α2

8.  Προσδιορισμός ελεύθερης αιμοσφαιρίνης πλάσματος

9.  Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης σε πήκτωμα αγαρόζης

10. Απομόνωση ερυθροκυτταρικών ghosts

11. Ηλεκτροφόρηση GHOSTs σε πήκτωμα ακρυλαμίδης – Χρώση - Πυκνομέτρηση

12. Ανίχνευση δρεπανοκυττάρων – Δοκιμασία δρεπάνωσης

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχοι του μαθήματος: οι φοιτητές τελειώνοντας με επιτυχία το μάθημα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κυριότερες αναιμίες και να προβαίνουν στην εργαστηριακή διερεύνηση και διαφορική διάγνωση.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ερυθροκύττταρο και αναιμίες, Έκδοση: Πρώτη/2008, Συγγραφείς: Ζάραλης Αριστείδης, ISBN: 978-960-98037-3-1, Τύπος: ΣύγγραμμαΔιαθέτης (Εκδότης): ΧΑΒΑΛΕΣ Α - ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ Κ ΟΕ

Αιματολογία στην κλινική πράξη,  Έκδοση: Πρώτη/2008, Συγγραφείς: Πάγκαλης Γεράσιμος, ISBN: 9603997764, Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Προαπαιτούμενα/ Προαπαιτούμενες γνώσεις

Προαπαιτούμενα

Επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Αιματολογία Ι

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Δεν είναι διαθέσιμη