Αιμοδοσία (Ε)

Πληροφορίες

Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Πλύσιμο ερυθρών αιμοσφαιρίων

2.  Προσδιορισμός συστήματος ΑΒΟ σε πλάκα άμεσα

3. Προσδιορισμός συστήματος ΑΒΟ έμμεσα (ανάστροφη μέθοδος)

4. Προσδιορισμός συστήματος Rhesus

5. Προσδιορισμός Rh-weak

6. Τεχνική gel test

7.  Άμεση Coombs

8.  Έμμεση Coombs

9.  Screening test

10. Προσδιορισμός αντισώματος έναντι φαρμάκων

11. Έκλουση ερυθρών αιμοσφαιρίων

12. Έλεγχος Συμβατότητας (Διασταύρωση)

13. Πρωτόκολλο Επείγουσας Μετάγγισης

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχοι του μαθήματος:  οι φοιτητές τελειώνοντας με επιτυχία το μάθημα είναι σε θέση να εργαστούν σε εργαστήριο Αιμοδοσίας και ασχολούνται με τα αντικείμενα της συλλογής του αίματος (ιστορικό, λήψη αίματος), της επεξεργασίας μονάδων ολικού αίματος για την παρασκευή παραγώγων (πλάσμα, αιμοπετάλια, συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα), τον εργαστηριακό έλεγχο των αιμοδοτών (πριν και μετά την αιμοδοσία) ενώ εκτελούν με επιτυχία τη διασταύρωση του αίματος, καθώς και όλες τις σύγχρονες αλλά και κλασσικές τεχνικές ανίχνευσης άλλο- και αυτοαντισωμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία της μετάγγισης και τη διερεύνηση ανεπιθύμητων αντιδράσεων από αυτήν με τελικό σκοπό την ανεύρεση του πλέον κατάλληλου προς μετάγγιση αίματος.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1173, Έκδοση: 1η/2005, Συγγραφείς: Α. Τζιμογιάννη Ιωαννίδου - Γ. Μπόλλας, ISBN: 960-8105-76-5, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Αιμοδοσία, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25378, Έκδοση: 1η έκδ., Συγγραφείς: Τσεβρένης Ιπποκράτης Β.,Κοντοπούλου Ειρήνη, ISBN: 978-960-372-151-2, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε

Ιατρική των μεταγγίσεων, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41397, Έκδοση: 1η έκδ./2002, Συγγραφείς: Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ-ΜΑΝΙΑΤΗ,ISBN: 960-394-109-3, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Προαπαιτούμενα/ Προαπαιτούμενες γνώσεις

Προαπαιτούμενα

Απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος Αιματολογία

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1173, Έκδοση: 1η/2005, Συγγραφείς: Α. Τζιμογιάννη Ιωαννίδου - Γ. Μπόλλας, ISBN: 960-8105-76-5, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Αιμοδοσία, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25378, Έκδοση: 1η έκδ., Συγγραφείς: Τσεβρένης Ιπποκράτης Β.,Κοντοπούλου Ειρήνη, ISBN: 978-960-372-151-2, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε

Ιατρική των μεταγγίσεων, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41397, Έκδοση: 1η έκδ./2002, Συγγραφείς: Α. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ-ΜΑΝΙΑΤΗ,ISBN: 960-394-109-3, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ