Οργανική Χημεία (Θ)

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Χημεία του άνθρακα

2. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων

3. Ισομέρεια – Στερεοχημεία

4.1 Αλκάνια

4.2 Αλκένια ή ολεφίνες

4.3 Αλκίνια

5.1 Αλκοόλες

5.2 Αιθέρες

6. Αλδεΰδες – Κετόνες

7.1 Αμίνες

7.2 Αμινοξέα – Πρωτεΐνες

8. Καρβοξυλικά οξέα

9. Υδατάνθρακες

10. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές, μετά το τέλος του μαθήματος, θα πρέπει να:

  • Γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες των οργανικών ενώσεων και να μπορούν να προβλέπουν τη χημική συμπεριφορά τους, βασισμένοι στη μοριακή δομή τους.
  • Να αναγνωρίζουν τις λειτουργικές ομάδες των οργανικών ενώσεων, να κατανοούν τις αντιδράσεις και τους μηχανισμούς που συνδέονται με αυτές και να συσχετίζουν τη δομή των ενώσεων με τη βιολογική τους δράση καθώς και να προβλέπουν με τη βοήθεια των εργαστηριακών τεχνικών αυτών σειρά ιδιοτήτων των οργανικών ενώσεων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

  • Carrey F. A. (2007). «Organic Chemistry» Mc Graw-Hill
  • Schoffstall A. M., Gaddis A. B., Druelinger M. L. (2004). «Microscale and Miniscale organic chemistry laboratory experiments» Mc Graw-Hill
  • Wade L. G. (2005). «Organic Chemistry» Pearson Prentice Hall

Ελληνική

  • JOHN MCMURRY, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΣΕ ΕΝAN ΤΟΜΟ), Έκδοση: 1η/2012, Εκδότης: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  • Taylor Giles A,Οργανική χημεία για βιολογικές επιστήμες, Έκδοση: 1η έκδ./1997, Εκδότης: K. & Ν. ΛΙΤΣΑΣ Ο.Ε.
  • Wade JR, Οργανική Χημεία, Έκδοση: 7η Έκδ./2011, Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
  • Βάρβογλης Αναστάσιος Γ, Επίτομη οργανική χημεία, Έκδοση: 1η έκδ./2005, Εκδότης: Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.ΕΣπηλιόπουλος Ιωακείμ, Βασική οργανική χημεία, Έκδοση: 1η έκδ./2008, Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Χριστίνα Φούντζουλα