Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Τελεστικός ενισχυτής
 2. Κυκλώματα Σύγκρισης
 3. Ενισχυτικές Διατάξεις
 4. Κυκλώματα Ενίσχυσης Διαφορών
 5. Ενεργά Φίλτρα
 6. Υλοποίηση Βαθυπερατού Φίλτρου
 7. Υλοποίηση Υψιπερατού φίλτρου
 8. Θυρίστορ

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να:

 • κατανοήσουν τη λειτουργία ενός τελεστικού σε συνδεσμολογία ανοιχτού ή κλειστού βρόχου,
 • εξοικειωθούν με τις βασικές ενισχυτικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται σε συσκευές απαγωγής βιοσημάτων,
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν ενεργά φίλτρα,
 • κατανοήσουν τις αρχές λειτουργίας των θυρίστορ.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Malvino A., Bates D. Ηλεκτρονική, 7η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε., 2012
 • N. Mohad, T. Undeland, W.P. Robbins, Εισαγωγή στα ηλεκτρονικά ισχύος, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. 2010.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

 • Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, 3rd Edition, Cambridge University Press, 2015.
 • Mancini, Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002.
 • L. Terrell, OP AMPS Design, Application and Troubleshooting, 2nd Edition, Butterworth-Heinemann, 1996.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Παντελής Ασβεστάς

Βιογραφικό