Περιεχόμενα Μαθήματος/ Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

1. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις

2. Ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα στις γυναίκες πριν και μετά τον τοκετό

3. Τρίτη ηλικία

4. Κέντρα ημερήσια φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

5. Άτομα με αναπηρία

Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

α) η ενημέρωση και εξοικείωση των σπουδαστών με την Αναπηρία και τα προβλήματα του Γήρατος,

β) η γνώση των φορέων και προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών και κοινωνικής φροντίδας για τους αναπήρους και τους ηλικιωμένους,

γ) η εξοικείωση των σπουδαστών με τους ρόλους και τις παρεμβάσεις του Κοινωνικού Λειτουργού στην αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των αναπήρων και των ηλικιωμένων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Δεν είναι διαθέσιμη