Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα & στις αρδεύσεις
 2. Ο υδρολογικός κύκλος
 3. Συστήματα άρδευσης
 4. Βασικές αρχές διαστασιολόγησης
 5. Αντλίες μηχανική ενέργεια υδραυλική
 6. Προμήθεια κ καταλληλότητα νερού
 7. Αρδεύσεις & Βιολογικός καθαρισμός
 8. Παράρτημα

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αντιλαμβάνονται τη φέρουσα λειτουργία και τη συμπεριφορά επίπεδων γραμμικών φορέων.
 • Να επιλύουν δικτυώματα με εφαρμογή της μεθόδου των κόμβων και της μεθόδου των τομών.
 • Να επιλύουν συνεχείς δοκούς, δοκούς Gerber και να σχεδιάζουν ποιοτικά αλλά και αναλυτικά τα διαγράμματα των εντατικών μεγεθών τους.
 • Να αναλύουν ολόσωμους φορείς, τριαρθρωτούς φορείς και πλαίσια.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Ελληνική:

 1. Βουθούνης Π.Α., Μηχανική του Απαραμόρφωτου Στερεού–Στατική, Αθήνα, 2001.
 2. Σταυρίδης Λ., Στατική των δομικών φορέων, Μέρος Α, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.
 3. Αρμενάκας Α., Στατική Ραβδωτών Φορέων, Τόμος Ι, Ισοστατικοί Φορείς, Κλασσικές Μέθοδοι, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1992.
 4. Βαλιάσης Θ., Στατική των Γραμμικών Φορέων, Εκδόσεις Ζήτη, 1997.
 5. Γκαρούτσος Γ., Στατική των ισοστατικών φορέων, Εκδόσεις Spin, 2008.
 6. Γδούτος E., Στατική, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, Θεσ/νικη, 2000.
 7. Μαρκέτος Ε., Τεχνική Μηχανική, Τόμος 1: Στατική, Εκδόσεις Συμμετρία, 2001.
 8. Hirschfeld K., Εφαρμοσμένη Στατική Ι, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2002.
 9. Αβραμίδης Ι., Στατική των Κατασκευών, Τόμος 1, Εκδόσεις Σοφία, 2008.

Ξενόγλωσση:

 1. Meriam, J.L. and Kraige L.G., Engineering Mechanics – Statics, John Wiley, 1997.
 2. Hibbeler R.C., Structural Analysis, 7th edition, Prentice Hall, 2009.
 3. Ghali A., Neville A. and Brown T.G., Structural Analysis, Taylor & Francis, 2009.
 4. Leet K.M. and Uang C.-M., Fundamentals of Structural Analysis, McGraw-Hill, 2004.
 5. Norris C.H., Wilbur J.B. and Utku S., Elementary Structural Analysis, McGrawHill, 1991.
 6. Williams M.S. and Todd J.D., Structures: Theory and Analysis, Palgrave Macmillan, 2000.
 7. Megson T.H.G., Structural and Stress Analysis, 2nd edition, ButterworthHeinemann, 2005.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Ελληνική:

 1. Βουθούνης Π.Α., Μηχανική του Απαραμόρφωτου Στερεού–Στατική, Αθήνα, 2001.
 2. Σταυρίδης Λ., Στατική των δομικών φορέων, Μέρος Α, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.
 3. Αρμενάκας Α., Στατική Ραβδωτών Φορέων, Τόμος Ι, Ισοστατικοί Φορείς, Κλασσικές Μέθοδοι, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1992.
 4. Βαλιάσης Θ., Στατική των Γραμμικών Φορέων, Εκδόσεις Ζήτη, 1997.
 5. Γκαρούτσος Γ., Στατική των ισοστατικών φορέων, Εκδόσεις Spin, 2008.
 6. Γδούτος E., Στατική, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, Θεσ/νικη, 2000.
 7. Μαρκέτος Ε., Τεχνική Μηχανική, Τόμος 1: Στατική, Εκδόσεις Συμμετρία, 2001.
 8. Hirschfeld K., Εφαρμοσμένη Στατική Ι, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2002.
 9. Αβραμίδης Ι., Στατική των Κατασκευών, Τόμος 1, Εκδόσεις Σοφία, 2008.

Ξενόγλωσση:

 1. Meriam, J.L. and Kraige L.G., Engineering Mechanics – Statics, John Wiley, 1997.
 2. Hibbeler R.C., Structural Analysis, 7th edition, Prentice Hall, 2009.
 3. Ghali A., Neville A. and Brown T.G., Structural Analysis, Taylor & Francis, 2009.
 4. Leet K.M. and Uang C.-M., Fundamentals of Structural Analysis, McGraw-Hill, 2004.
 5. Norris C.H., Wilbur J.B. and Utku S., Elementary Structural Analysis, McGrawHill, 1991.
 6. Williams M.S. and Todd J.D., Structures: Theory and Analysis, Palgrave Macmillan, 2000.
 7. Megson T.H.G., Structural and Stress Analysis, 2nd edition, ButterworthHeinemann, 2005.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν είναι διαθέσιμα

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Μάριος Βαλαβανίδης

Βιογραφικό