Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή
 2. Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης- κατάλογος OPAC ( α’ μέρος)
 3. Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης- κατάλογος OPAC ( β’ μέρος)
 4. Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης- δανεισμός-διαδανεισμός ( α’ μέρος)
 5. Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης- δανεισμός-διαδανεισμός ( β’ μέρος)
 6. Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης-εξυπηρέτηση (α’ μέρος)
 7. Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης-εξυπηρέτηση (β’ μέρος)
 8. Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης-θεματικός βιβλιοθηκονόμος (subject librarian)
 9. Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης – Εξέλιξη σε Embedded – σε Ενσωματωμένο Βιβλιοθηκονόμο
 10. Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης – Παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά
 11. Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης – Βιβλιογραφικές υπηρεσίες- επιλεκτική διάχυση πληροφοριών-ανοιχτά αποθετήρια (α΄μέρος)
 12. Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης – Βιβλιογραφικές υπηρεσίες- επιλεκτική διάχυση πληροφοριών-ανοιχτά αποθετήρια (β΄μέρος)
 13. Ηλεκτρονικό βιβλίο

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το παρόν μάθημα στοχεύει να δώσει στους φοιτητές την γνωστική υποδομή για:

το είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης,

την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στις ελληνικές βιβλιοθήκες,

τις υπηρεσίες πληροφόρησης σε σχέση με την τεχνολογική εξέλιξη,

το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες πληροφόρησης και

τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής υπηρεσιών πληροφόρησης.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Agarwal, N.K., Poo, D.C.C., and Yong, T.K. (2006) “Component-Based Development of MILLS: A Case Study in the Development of an Inter-Library Loan Software System”. 2006 13th Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC’06)

Ahmad, N. (2012). The Interlibrary Loan Services of the University of Malaya Library. Kekal Abadi, 5(1).

Ahmadi, M., Dileepan, P., & Murgai, S. R. (2013). Predicting demand for inter-library loan requests. Bottom Line: Managing Library Finances, The, 26(3), 116-128.

Antelman, K., Lynema, E., & Pace, AK. (2006). "Toward a Twenty-First Century Library Catalog". Information Technology & Libraries (3): 128–139.

Babu, B.R. & O’Brien, A. (2000) "Web OPAC interfaces: an overview", Electronic Library, The, 18 (5): 316 - 330

Biranvand, A., & Moghaddam, H. S. (2012). Feasibility Assessment of Creating an Intra-Library Loan System and Document Delivery Services In Public Libraries of Fars Province. Electronic Library, The, 31(1), 2-2.

Blecic, D.D., Brennan, M.J., Hurd, J.M., and Weller, A.C. (2002) “A Snapshot of Early Adopters of E-Journals: Challenges to the Library”. College and Research Libraries 63, 515–526

Bopp, R.E. And Smith, L.C. (2011). Reference and Information services: an introduction. USA, California: ABC- CLIO.

Bowman, J. H. (2013). "OPACs: the early years, and user reactions." Library History. Διαθέσιμο: http://dx.doi.org/10.1179/174581607x254802 (Ημ. Πρόσβασης: 08/04/2014).

Casey, M. (2006) “Library 2.0: Service for the Next-Generation Library”. Library Journal 1–5

Chalon, P.X., Di Pretoro, E., and Ohn, L. (2008) “OPAC 2.0: Opportunities, Development and Analysis”. in European Conference of Medical and Heakth Libraries, 11. held 2008. 1–11

Chauhan, K. (2012) “Selected Free E-Journals in Library and Information Science in Directory of Open Access Journals.” DESIDOC Journal of Library & Information Technology [online] 32, 339–346. available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=09740643&AN=78553843&h=voZAyq%2FKHIhVuqgWy6T5xXZmict1xKuAuXRoWKB48hJUKWb7Y%2F0RkAnN5jW2wknsp%2B7B98nsKd%2BLITTb0rtOng%3D%3D&crl=c>

Clyde, J. and Lee, J. (2011) “Embedded Reference to Embedded Librarianship: 6 Years at the University of Calgary”. Journal of Library Administration [online] 51 (4), 389–402. Available from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2011.556963> [27 February 2014]

Connell, T. H. (1991). Librarian subject searching in online catalogs: an exploratory study of knowledge used (Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign).

Dale, P., Dale, P., Holland, M., & Matthews, M. (2012). Subject librarians: engaging with the learning and teaching environment. Ashgate Publishing, Ltd..

Gaston, R. (2001) “The Changing Role of the Subject Librarian, with a Particular Focus on UK Developments, Examined through a Review of the Literature”. New Review of Academic Librarianship [online] 7 (1), 19–36. available from

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614530109516819> [15 October 2013]

Gibson, C. (2011) “Scholarly Communication in Library and Information Services: The Impacts of Open Access Journals and E-Journals on a Changing Scenario”. The Journal of Academic Librarianship 37, 279

Haddow, G. and Joseph, J. (2010) “LOANS, LOGINS, AND LASTING THE COURSE: ACADEMIC LIBRARY USE AND STUDENT RETENTION”. Australian Academic & Research Libraries [online] 41, 233–244. available from

<http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=67703764&S=R&D=llf&EbscoContent=dGJyMNLe80Seqa84y9f3OLCmr0qep7VSr6i4Sq%2BWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGusUqzqbZPuePfgeyx44Dt6fIA\nhttp://ezproxy.u

ps.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=67703764&login.asp&site=ehost-live&scope=site&scope=cite>

Husain, R. & Alam Ansari, M. (2006). "From Card Catalog to Web OPACs". DESIDOC Bulletin of Information Technology, 26 (2): 41–7.

Kemp, R. (2007) “Catalog/ Cataloging Changes and Web 2.0 Functionality”. The Serial Librarian [online] 53. available from <http://library.uncw.edu/web/faculty/kempr/Kemp-Catalog-Web-2-0-2007-03-12.pdf>

Livingston, H. (2008) “It’s Been ILL for a Long Time, Is It close to Death? What Is the Future for Inter Library Loans?” IATUL Annual Conference Proceedings [online] 18, 1–14. Available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=33360508&site=ehost-live>

Nicholas, D., Rowlands, I., Huntington, P., Clark, D., and Jamali, H. (2009) “E-Journals : Their Use , Value and Impact” . Network [online] 52. available from

<http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/RIN_ejournals_event_presentation_Ian-Rowlands.pdf>

Oxborrow, K.M. (2011) “Inter-Library Loans and Document Supply Services in Italy Appear to Supplement Journal Subscriptions Rather Than Replace Them”. Evidence-Based Library and Information Practice [online] 6. available from

<http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/10387>

Pernot, E., Roodhooft, F., and Van den Abbeele, A. (2007) “Time-Driven Activity-Based Costing for Inter-Library Services: A Case Study in a University”. in The Journal of Academic Librarianship. Vol. 33. 551–560

Pinfield, S. (2001) “The Changing Role of Subject Librarians in Academic Libraries”. Journal of librarianship and information science [online] 33 (1), 32–38. available from<http://lis.sagepub.com/content/33/1/32.short> [15 October 2013]

Robertson , Victoria (2003) “The Impact of Electronic Journals on Academic Libraries: The Changing Relationship between Journals, Acquisitions and Inter-Library Loans Department Roles and Functions”. in Interlending & Document Supply. Vol. 31. 174–179

Rodwell, J. and Fairbairn, L. (2008) “Dangerous Liaisons?: Defining the Faculty Liaison Librarian Service Model, Its Effectiveness and Sustainability”. Library management [online] available from http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1641759&show=abstract [15 October 2013]

Si, L., Xing, W., Zhou, L., and Liu, S. (2012) “Embedded Services in Chinese Academic Libraries”. The Journal of Academic Librarianship [online] 38 (3), 175–182. available from <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099133312000584> [27 February 2014]

Sierra, T., Ryan, J. & Wust, M. (2007). “Beyond OPAC 2.0: Library Catalog as Versatile Discovery Platform”. Code{4}lib Journal, 23 (1) . Διαθέσιμο:

http://journal.code4lib.org/articles/10/comment-page-1 [Ημ. Πρόσβασης: 08/04/2014].

Sierra, T., Ryan, J., and Wust, M. (2007) “Beyond OPAC 2.0: Library Catalog as Versatile Discovery Platform”. The Code4Lib Journal [online] 1, 10. available from

http://journal.code4lib.org/articles/10/comment-page-1

Smet, E. de (2011) “Special Features of the Advanced Loans Module of the ABCD Integrated Library System”. in Program: Electronic Library and Information Systems. Vol. 45. 323–332

Wilson, K. (2007) “OPAC 2.0: Next Generation Online Library Catalogues Ride the Web 2.0 Wave!” Online Currents [online] 21, 406–413. available from <http://epubs.scu.edu.au/lib_pubs/11/>

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Αναγκαία θεωρείται η γνώση και κατανόηση βασικής ορολογίας που σχετίζεται με την Επιστήμη της Πληροφορίας.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ευγενία Βασιλακάκη

Βιογραφικό

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Bertot, J. C. (2004). Libraries and networked information services: issues and consideration in measurement. Performance Measurement and Metrics, Vol. 5, No. 1.
 • England, C. (1999). Information resources and services. University of Toronto. Hundie, H. (2003). Library operations and Internet resources. The Electronic Library, Vol. 21, No. 6.
 • Ju, Y. (2006). Leveraging levels of information services and developing knowledge services: The trend of information services in libraries. Library Management, Vol. 27, No. 6/7.
 • Karnitis, E. (1999). Universal information service and increasing tasks of libraries. New Library World, Vol. 100, No. 2.
 • Keller, Alice (2001). Future development of electronic journals: a Delphi study. The Electronic Library, Vol. 19, No. 6.
 • Ross, C. S. and Kirsh, N. (2000). Has the Internet changed anything in reference? Reference and User Services Quarterly, Vol. 40, No. 2 (Winter), pp.147-155.
 • Vishik, Claire (1999). Intermediation and quality uncertainty in the Internet environment: new opportunities for LIS. Journal of Education for Library andInformation Science, Vol. 40, No. 4 (Fall), pp.263-281.
 • Wilson, T. D. (1998). Redesigning the university library in the digital age. Journal of Documentation, Vol. 54, No.1.