Πηγές πληροφόρησης

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος/Ενότητες

Περιεχόμενο μαθήματος

Πληροφοριακή συμπεριφορά

Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Να δώσει στους φοιτητές την γνωστική υποδομή για:

 • τον εντοπισμό, χρήση και αξιολόγηση των πηγών πληροφόρησης οποιασδήποτε μορφής (έντυπης ή ηλεκτρονικής) και την απόδοση των ανακτημένων πληροφοριών στο κοινό και
 • την κατανόηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς των χρηστών.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

 • Case, D. O. (2002). Looking for information: A survey of research on information seeking needs and behaviour. San Diego: Academic Press.
 • Castelli, D. (2006). Digital libraries of the future – and the role of libraries. Library Hi Tech, Vol. 24, No. 4. 109/142
 • Daniels, W. and Scardellato, K. (1999). Past into future: capturing library expertise in a virtual library. Library Hi Tech, Vol. 17, No. 2.
 • Kuhlthau, C.C. (1994). Seeking meaning: a process approach to library and information services. Norwood, NJ.: Ablex Publishing.
 • Mavodza, J. (2011). Information seeking behaviour of library users at Metropolitan College of New York. Reference Services Review, Vol. 39, No. 4.
 • Norman, G. (1997). The impact of electronic information sources on collection development: a survey of current practice. Library Hi Tech, Vol. 15, No. 1/2.
 • Prabha, C. et al. (2007). What is enough? Satisfying information needs. Journal of Documentation, Vol. 63 No. 1.
 • Ross, C. S. and Kirsh, N. (2000). Has the Internet changed anything in reference? Reference and User Services Quarterly, Vol. 40, No. 2 (Winter), pp.147-155.
 • Steinerová, J. And Šušol, J. (2005). Library users in human information behaviour. Online Information Review, Vol. 29, No. 2.
 • Vishik, Claire (1999). Intermediation and quality uncertainty in the Internet environment: new opportunities for LIS. Journal of Education for Library and Information Science, Vol. 40, No. 4 (Fall), pp.263-281.
 • Wilson, T.D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of Documentation, Vol.55, No.3, pp.249-270.

Προαπαιτούμενα μαθήματος

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το μάθημα.