Συνολική βαθμολογία: 8 / 10  

Έναρξη: 16/9/22, 11:33 μ.μ. Διάρκεια: 3 λεπτά

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

Ερώτηση: 1 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)
Ερώτηση 1η: Οι έφηβοι έχουν τη τάση να διακόπτουν τη θεραπεία περισσότερο από τους ενήλικες.
Απάντηση
  Σωστό (σωστό)
  Λάθος (λάθος)
Ερώτηση: 2 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)
Ερώτηση 2η: Η ετοιμότητα για θεραπεία ορίζεται ως η αναγνώριση από το ίδιο το άτομο της σημασίας της θεραπείας για αποκατάσταση και η προθυμία του να πραγματοποιηθεί ότι είναι αναγκαίο για αλλαγή.
Απάντηση
  Σωστό (σωστό)
  Λάθος (λάθος)
Ερώτηση: 3 (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)
Ερώτηση 3η: Η θεραπευτική κοινότητα αντιμετωπίζει την εξάρτηση ως νόσο.
Απάντηση
  Σωστό (λάθος)
  Λάθος (σωστό)
Ερώτηση: 4 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)
Ερώτηση 4η: Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στις θεραπευτικές κοινότητες είναι κυρίως να προάγει τη προσωπική αλλαγή.
Απάντηση
  Σωστό (λάθος)
  Λάθος (σωστό)
Ερώτηση: 5 (Βαθμός: 0 / 1)(Σωστό / Λάθος)
Ερώτηση 5η: Η ομάδα ανταπαράθεσης έχει ως στόχο την αντιμετώπιση μιας κατάστασης κρίσης στη θεραπευτική κοινότητα.
Απάντηση
  Σωστό (λάθος)
  Λάθος (σωστό)
Ερώτηση: 6 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)
Ερώτηση 6η: Σημαντικό πλεονέκτημα της συνάντησης κοινότητας είναι η ανοιχτή ανταλλαγή πληροφοριών.
Απάντηση
  Σωστό (σωστό)
  Λάθος (λάθος)
Ερώτηση: 7 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)
Ερώτηση 7η: Οι θεραπευτικές κοινότητες για αρκετά χρόνια κρατούσαν μακριά την οικογένεια από το παιδί που έκανε θεραπεία.
Απάντηση
  Σωστό (σωστό)
  Λάθος (λάθος)
Ερώτηση: 8 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)
Ερώτηση 8η: Ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής για τις εξαρτήσεις προϋποθέτει τη δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, απεξάρτησης, επανένταξης, ανά περιφέρεια.
Απάντηση
  Σωστό (σωστό)
  Λάθος (λάθος)
Ερώτηση: 9 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)
Ερώτηση 9η: Στο χώρο της Κοινωνικής Εργαίας η κατανόηση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που οδηγούν τα άτομα στις εξαρτήσεις μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των προκαταλήψεων και στη βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής.
Απάντηση
  Σωστό (σωστό)
  Λάθος (λάθος)
Ερώτηση: 10 (Βαθμός: 1 / 1)(Σωστό / Λάθος)
Ερώτηση 10η: Η τοξικοεξάρτηση αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο χρειάζεται αντιμετώπιση, γιατί έχει κόστος για το άτομο, την οικογένεια και τη κοινωνία.
Απάντηση
  Σωστό (σωστό)
  Λάθος (λάθος)