Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης

Ερώτηση: 1
Ερώτηση 1η: Οι έφηβοι έχουν τη τάση να διακόπτουν τη θεραπεία περισσότερο από τους ενήλικες.


Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο
Σωστό  
Λάθος
Βαθμολογία ερώτησης: 0/1
Ερώτηση: 2
Ερώτηση 2η: Η ετοιμότητα για θεραπεία ορίζεται ως η αναγνώριση από το ίδιο το άτομο της σημασίας της θεραπείας για αποκατάσταση και η προθυμία του να πραγματοποιηθεί ότι είναι αναγκαίο για αλλαγή.


Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο
Σωστό
Λάθος  
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1
Ερώτηση: 3
Ερώτηση 3η: Η θεραπευτική κοινότητα αντιμετωπίζει την εξάρτηση ως νόσο.


Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο
Σωστό  
Λάθος
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1
Ερώτηση: 4
Ερώτηση 4η: Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στις θεραπευτικές κοινότητες είναι κυρίως να προάγει τη προσωπική αλλαγή.


Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο
Σωστό  
Λάθος
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1
Ερώτηση: 5
Ερώτηση 5η: Η ομάδα ανταπαράθεσης έχει ως στόχο την αντιμετώπιση μιας κατάστασης κρίσης στη θεραπευτική κοινότητα.


Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο
Σωστό
Λάθος  
Βαθμολογία ερώτησης: 0/1
Ερώτηση: 6
Ερώτηση 6η: Σημαντικό πλεονέκτημα της συνάντησης κοινότητας είναι η ανοιχτή ανταλλαγή πληροφοριών.


Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο
Σωστό  
Λάθος
Βαθμολογία ερώτησης: 0/1
Ερώτηση: 7
Ερώτηση 7η: Οι θεραπευτικές κοινότητες για αρκετά χρόνια κρατούσαν μακριά την οικογένεια από το παιδί που έκανε θεραπεία.


Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο
Σωστό  
Λάθος
Βαθμολογία ερώτησης: 0/1
Ερώτηση: 8
Ερώτηση 8η: Ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής για τις εξαρτήσεις προϋποθέτει τη δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, απεξάρτησης, επανένταξης, ανά περιφέρεια.


Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο
Σωστό
Λάθος  
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1
Ερώτηση: 9
Ερώτηση 9η: Στο χώρο της Κοινωνικής Εργαίας η κατανόηση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που οδηγούν τα άτομα στις εξαρτήσεις μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των προκαταλήψεων και στη βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής.


Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο
Σωστό
Λάθος  
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1
Ερώτηση: 10
Ερώτηση 10η: Η τοξικοεξάρτηση αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο χρειάζεται αντιμετώπιση, γιατί έχει κόστος για το άτομο, την οικογένεια και τη κοινωνία.


Επιλογή Αναμενόμενη Απάντηση Απάντηση Σχόλιο
Σωστό
Λάθος  
Βαθμολογία ερώτησης: 1/1

Συνολική βαθμολογία άσκησης: 6.00 / 10.00