Κινησιοθεραπεία (E)

Προβολή Άσκησης

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Ερώτηση 1η: Ο θεραπευτικός στόχος καθορίζει την θέση χαλάρωσης.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Ερώτηση 2η: Η παθητική κίνηση δεν επηρεάζει μύες, περιτονίες, τένοντες και συνδετικό ιστό.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Ερώτηση 3η: Ένα από τα αποτελέσματα της παθητικής κίνησης είναι η διατήρηση της ελαστικότητας των μυών.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Ερώτηση 4η: Η ακινητοποίηση στις συνδεσμικές δομές προκαλεί αύξηση της ινώδους υφής και του μεγέθους τους.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Ερώτηση 5η: Η ακινητοποίηση στον μυϊκό ιστό προκαλεί ελάττωση του χρόνου μυϊκής σύσπασης.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Ερώτηση 6η: Η επαναλαμβανόμενη ισομετρική άσκηση είναι ανεπαρκής για την διατήρηση της μεταβολικής ικανότητας των ινών τύπου ΙΙ.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Ερώτηση 7η: Κατά την εφαρμογή της παθητικής κίνησης απαιτείται σωστή σταθεροποίηση του κεντρικού οστού της κινούμενης άρθρωσης.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Ερώτηση 8η: Η παθητική θεραπευτική προσέγγιση βελτιώνει το βιολογικό περιβάλλον του συνδετικού ιστού.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Ερώτηση 9η: Ως μοχλοβραχίονας αντίστασης καθορίζεται η απόσταση του σημείου εφαρμογής της αντίστασης από τον άξονα της κίνησης.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Ερώτηση 10η: Όταν υπάρχει ισορροπία, η συνισταμένη των ροπών είναι μηδέν.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 11 (1 βαθμός)

Ερώτηση 11η: Για να καθοριστεί μια ενεργητική άσκηση απαιτείται να καθοριστεί το επίπεδο και η αρχική και τελική θέση της κίνησης.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 12 (1 βαθμός)

Ερώτηση 12η: Η χαλαρή θέση είναι θέση σταθερότητας.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 13 (1 βαθμός)

Ερώτηση 13η: Η μυϊκή δύναμη των πρωταγωνιστών μιας κίνησης είναι ανεξάρτητη από το επίπεδο της κίνησης.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 14 (1 βαθμός)

Ερώτηση 14η: Η υποβοηθούμενη ενεργητική άσκηση χαρακτηρίζεται από την δυνατότητα της πρωταγωνιστικής μυϊκής ομάδας, , να αντιμετωπίζει μόνο μέρος του βάρους του μέλους που κινεί.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 15 (1 βαθμός)

Ερώτηση 15η: Οι ενεργητικές υποστηριζόμενες ασκήσεις, γίνονται σε κεκλιμένο επίπεδο.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 16 (1 βαθμός)

Ερώτηση 16η: Στην απλή ενεργητική άσκηση η κίνηση γίνεται στο κατακόρυφο επίπεδο.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 17 (1 βαθμός)

Ερώτηση 17η: Το αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός προγράμματος ενεργητικής κίνησης είναι ανεξάρτητο της αρχικής φυσικής κατάστασης του ατόμου.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 18 (1 βαθμός)

Ερώτηση 18η: Τα αποτελέσματα της άσκησης δεν είναι παροδικά.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 19 (1 βαθμός)

Ερώτηση 19η: Οι μη συσταλτοί ινοελαστικοί παράγοντες των μυϊκών κατασκευών διατείνονται σε όλους τους τύπους μυϊκής συστολής .
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 20 (1 βαθμός)

Ερώτηση 20η: Η έξω τροχιά των μυών υποστηρίζεται από την διάταση των ελαστικών παραγόντων του πρωταγωνιστή.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 21 (1 βαθμός)

Ερώτηση 21η: Στην βαλλιστική διάταση έχουμε ανεπαρκή προσαρμογή του ιστού.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 22 (1 βαθμός)

Ερώτηση 22η: Οι ιδιοδεκτικοί υποδοχείς πληροφορούν το κεντρικό νευρικό σύστημα για την κατάσταση των αρθρώσεων και των μυών.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 23 (1 βαθμός)

Ερώτηση 23η: Η εκτίμηση της φυσικής κατάστασης περιλαμβάνει και την καρδιοαγγειακή και αναπνευστική λειτουργική ικανότητα.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 24 (1 βαθμός)

Ερώτηση 24η: Η μυϊκή ανισορροπία οδηγεί σε επώδυνες καταστάσεις στις περιαρθρικές κατασκευές.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 25 (1 βαθμός)

Ερώτηση 25η: Στις μυϊκές δομές, οι τοποθετημένες παράλληλα ελαστικές κατασκευές είναι σημαντικότερες για την ανάπτυξη τάσης, από αυτές που είναι τοποθετημένες σε σειρά.
Σωστό / Λάθος