Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Ερώτηση 1η: Οι έφηβοι έχουν τη τάση να διακόπτουν τη θεραπεία περισσότερο από τους ενήλικες.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Ερώτηση 2η: Η ετοιμότητα για θεραπεία ορίζεται ως η αναγνώριση από το ίδιο το άτομο της σημασίας της θεραπείας για αποκατάσταση και η προθυμία του να πραγματοποιηθεί ότι είναι αναγκαίο για αλλαγή.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Ερώτηση 3η: Η θεραπευτική κοινότητα αντιμετωπίζει την εξάρτηση ως νόσο.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 4 (1 βαθμός)

Ερώτηση 4η: Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στις θεραπευτικές κοινότητες είναι κυρίως να προάγει τη προσωπική αλλαγή.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 5 (1 βαθμός)

Ερώτηση 5η: Η ομάδα ανταπαράθεσης έχει ως στόχο την αντιμετώπιση μιας κατάστασης κρίσης στη θεραπευτική κοινότητα.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 6 (1 βαθμός)

Ερώτηση 6η: Σημαντικό πλεονέκτημα της συνάντησης κοινότητας είναι η ανοιχτή ανταλλαγή πληροφοριών.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 7 (1 βαθμός)

Ερώτηση 7η: Οι θεραπευτικές κοινότητες για αρκετά χρόνια κρατούσαν μακριά την οικογένεια από το παιδί που έκανε θεραπεία.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 8 (1 βαθμός)

Ερώτηση 8η: Ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής εθνικής στρατηγικής για τις εξαρτήσεις προϋποθέτει τη δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, απεξάρτησης, επανένταξης, ανά περιφέρεια.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 9 (1 βαθμός)

Ερώτηση 9η: Στο χώρο της Κοινωνικής Εργαίας η κατανόηση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που οδηγούν τα άτομα στις εξαρτήσεις μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των προκαταλήψεων και στη βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής.
Σωστό / Λάθος


Ερώτηση : 10 (1 βαθμός)

Ερώτηση 10η: Η τοξικοεξάρτηση αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο χρειάζεται αντιμετώπιση, γιατί έχει κόστος για το άτομο, την οικογένεια και τη κοινωνία.
Σωστό / Λάθος