Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

6. Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική

Η επίλυση ενός προβλήματος με κατάλληλη διαχείριση της γνώσης που διαθέτουμε για αυτό, βασίζεται στην εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων. Στην  αυτή παρουσιάζεται η εξαγωγή συμπερασμάτων με τη εφαρμογή έγκυρων και μη έγκυρων συλλογισμών και συλλογισμών κάτω  από αβεβαιότητα και ασάφεια.

Στόχοι Ενότητας

Να γίνουν πλήρως κατανοητές οι διαφορετικές συλλογιστικές προσεγγίσεις για την εξαγωγή συμπερασμάτων ώστε στη συνέχεια να είναι κατανοητή η αναπαράσταση της γνώσης υπό μορφή  συλλογισμών μέσα σε συστήματα βασισμένα στη γνώση.

Λέξεις Κλειδιά

Γνώση, Επαγωγή, Παραγωγή, Απαγωγή, Modus Ponens, Κύκλοι Euler.

6. Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική
06. Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική

Η επίλυση ενός προβλήματος με κατάλληλη διαχείριση της γνώσης που διαθέτουμε για αυτό, βασίζεται στην εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εξαγωγή συμπερασμάτων με τη εφαρμογή έγκυρων και μη έγκυρων συλλογισμών και συλλογισμών κάτω από αβεβαιότητα και ασάφεια.