Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

8. Συστήματα βασισμένα στη Γνώση

Παρουσίαση του χώρου των συστημάτων βασισμένων στη γνώση με επικέντρωση στα συστήματα κανόνων. Η χρήση κανόνων για την αναπαράσταση της διαδικαστικής και επεισοδιακής γνώσης ενός προβλήματος είναι μια από της βασικές προσεγγίσεις  για  την επίλυση προβλημάτων βασισμένων στη γνώση στο πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην  αυτή  παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συστημάτων κανόνων και ο τρόπος λειτουργίας τους. Μεγάλη σημασία δίνεται στη διεξοδική παρουσίαση παραδειγμάτων λειτουργίας της προς τα εμπρός και προς τα πίσω αλυσιδωτής εκτέλεσης κανόνων.

Στόχοι Ενότητας

Να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη δομή και τη λειτουργία των συστημάτων βασισμένων στη γνώση και ιδιαίτερα με τα έμπειρα συστήματα κανόνων.

Λέξεις Κλειδιά

Συστήματα βασισμένα στη Γνώση, Έμπειρα συστήματα, Βάση γνώσης, Ενεργός μνήμη, Συμπερασματική μηχανή, σύνολο σύγκρουσης, Προς τα εμπρός αλυσιδωτή εκτέλεση κανόνων, Προς τα πίσω αλυσιδωτή εκτέλεση κανόνων.

8. Συστήματα βασισμένα στη Γνώση
08. Συστήματα βασισμένα στη Γνώση

Παρουσίαση του χώρου των συστημάτων βασισμένων στη γνώση με επικέντρωση στα συστήματα κανόνων. Η χρήση κανόνων για την αναπαράσταση της διαδικαστικής και επεισοδιακής γνώσης ενός προβλήματος είναι μια από της βασικές προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων βασισμένων στη γνώση στο πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συστημάτων κανόνων και ο τρόπος λειτουργίας τους. Μεγάλη σημασία δίνεται στη διεξοδική παρουσίαση παραδειγμάτων λειτουργίας της προς τα εμπρός και προς τα πίσω αλυσιδωτής εκτέλεσης κανόνων.