Τεχνητή Νοημοσύνη (Θ) (Ν1-6010-TH)

Ενότητες

13. Ευφυείς Πράκτορες

Οι νοήμονες πράκτορες αποτελούν σύγχρονα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης όπου δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά και σε συνδυασμό μέθοδοι αναπαράστασης γνώσης και επίλυσης προβλημάτων με ή χωρίς χρήση μηχανικής μάθησης μεταξύ αυτών που  παρουσιάστηκαν στα παραπάνω κεφάλαια. Με γνώμονα αυτό, παρουσιάζονται οι διαφορετικές τυπικές αρχιτεκτονικές των νοημόνων πρακτόρων, γίνεται αναφορά στα πολυπρακτορικά συστήματα και παρουσιάζονται εφαρμογές τους.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των διαφορών των Νοημόνων πρακτόρων από άλλες εφαρμογές υποστήριξης. Αναγνώριση των διαφορών μεταξύ των διαφορετικών τύπων πρακτόρων και πολύ-πρακτορικών συστημάτων.

Λέξεις Κλειδιά

Ευφυείς πράκτορες, Πολυπρακτορικά Συστήματα

13. Ευφυείς Πράκτορες
13. Ευφυείς Πράκτορες

Οι νοήμονες πράκτορες αποτελούν σύγχρονα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης όπου δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά και σε συνδυασμό μέθοδοι αναπαράστασης γνώσης και επίλυσης προβλημάτων με ή χωρίς χρήση μηχανικής μάθησης μεταξύ αυτών που παρουσιάστηκαν στα παραπάνω κεφάλαια. Με γνώμονα αυτό, παρουσιάζονται οι διαφορετικές τυπικές αρχιτεκτονικές των νοημόνων πρακτόρων, γίνεται αναφορά στα πολυπρακτορικά συστήματα και παρουσιάζονται εφαρμογές τους.