1. Επισκόπηση θεμάτων σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων και υλοποίησης με χρήση SQL

Στόχος του πρώτου εργαστηρίου είναι μία περιεκτική εστίαση σε σημαντικά θέματα σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων (μοντελοποίηση, κανονικοποίηση) και υλοποίησης Βάσεων Δεδομένων με χρήση SQL.  

Λέξεις κλειδιά

Μοντελοποίηση, Κανονικοποίηση, Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων, SQL, Κανόνες ακεραιότητας