2. Ανασκόπηση χρήσης της Γλώσσας SQL – θέματα υλοποίησης Βάσεων Δεδομένων - Χρήση περιορισμών (constraints) – Χρήση Views

Στόχος του δεύτερου εργαστηρίου είναι η ανασκόπηση των εντολών της γλώσσας SQL έτσι ώστε στα επόμενα εργαστήρια ο ενδιαφερόμενος να εστιάσει απρόσκοπτα σε θέματα υλοποίησης Βάσεων Δεδομένων με χρήση SQL και να προχωρήσει σε θέματα αποθηκευμένων διαδικασιών (stored procedures), διαχείρισης cursors, διαχείρισης δοσοληψιών (transactions processing) κ.λπ. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει επαναλάβει τα εξής σημαντικά θέματα:

  • Δημιουργία βάσης δεδομένων, δημιουργία πινάκων, ορισμός ευρετηρίων, αλλαγή ορισμού (προσθήκη στηλών, τροποποίηση στηλών) κ.λπ.
  • Οι τρεις Υπογλώσσες της γλώσσας SQL
  • Δημιουργία πινάκων και Διαχείριση Περιορισμών (Constraints)

Επιπλέον, θα έχει εμπεδώσει θέματα χρήσης περιορισμών:

  • Ο περιορισμός Not Null
  • Ο περιορισμός Unique σε στήλη ή στήλες του πίνακα
  • Ο περιορισμός Primary Key
  • Ο περιορισμός Foreign Key
  • Ο περιορισμός DEFAULT
  • Ο περιορισμός AUTO_INCREMENT (mySQL)
  • Ο περιορισμός Check

Τέλος, θα έχει κάνει ανασκόπηση των όψεων (VIEW)

Λέξεις κλειδιά

Δημιουργία βάσης δεδομένων, δημιουργία πινάκων, ορισμός ευρετηρίων, αλλαγή ορισμού πινάκων, Υπογλώσσες της γλώσσας SQL, Δημιουργία πινάκων και Διαχείριση Περιορισμών (Constraints), Views