3. Διαφορές στην υλοποίηση στην περίπτωση των προϊόντων mySQL και Oracle. Δημιουργία βάσης δεδομένων. Διαχείριση περιορισμών. Δημιουργία μοντέλου

Στόχος του τρίτου εργαστηρίου είναι η επισήμανση των διαφορών στην υλοποίηση με χρήση των προϊόντων mySQL και Oracle. Το εργαστήριο εστιάζει στις διαφορές αυτές. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει επαναλάβει τα εξής σημαντικά θέματα στα δύο προϊόντα:

  • Δημιουργία βάσης δεδομένων
  • Διαχείριση περιορισμών
  • Διαχείριση ερωτημάτων (queries)

Θα γίνει χρήση δύο παραδειγμάτων: διαχείρισης προσωπικού, διαχείρισης αμερικανικών εκλογών.

Επιπλέον θα γίνει δημιουργία μοντέλου στα δύο παραδείγματα. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος θα εμπεδώσει διαφορές στην υλοποίηση στην περίπτωση των προϊόντων mySQL και Oracle.

Λέξεις κλειδιά

Διαφορές  προϊόντων mySQL και Oracle