4. Δημιουργία βάσης δεδομένων και διαχείριση της βάσης με χρήση εναυσμάτων (triggers). Διαφορές στην υλοποίηση στην περίπτωση των προϊόντων mySQL και Oracle

Στόχος του τέταρτου εργαστηρίου είναι η κατανόηση της τεχνολογίας διαχείριση της βάσης με χρήση triggers. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει και θα έχει εμπεδώσει τον τρόπο χρήσης αντιπροσωπευτικών triggers για τις εμπορικές εφαρμογές.

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος θα εμπεδώσει διαφορές στην υλοποίηση στην περίπτωση των προϊόντων mySQL και Oracle. Επιπλέον, μάθει πως βλέπουμε πληροφορίες για τη βάση δεδομένων, τους triggers κ.λπ. στο προϊόν της mySQL

Λέξεις κλειδιά

trigger, mySQL, Oracle