5. Χρήση stored procedures: cursors, functions, procedures, triggers

Στόχος του πέμπτου εργαστηρίου είναι η κατανόηση σε βάθος της τεχνολογίας διαχείριση της βάσης με χρήση stored procedures:. Ειδικότερα εξετάζονται θέματα υλοποίησης με: cursors, procedures, functions,  triggers. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει και θα έχει εμπεδώσει τον τρόπο χρήσης stored procedures: cursors, procedures, functions,  triggers.

Λέξεις κλειδιά

stored procedures, cursors, functions, procedures, triggers