6. Διαχείριση δοσοληψιών στο προϊόν mySQL

Στόχος του έβδομου εργαστηρίου είναι η κατανόηση σε βάθος της διαχείρισης δοσοληψιών. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει και θα έχει εμπεδώσει τον τρόπο διαχείριση δοσοληψιών στο προϊόν mySQL.

Λέξεις κλειδιά

Transactions, Transaction processing, mySQL