10. Σύνδεση με Βάση Δεδομένων MySql

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με το JDBC API το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε μια βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας εντολές Java. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα είναι σε θέση να δημιουργήσει μια εφαρμογή διαχείρισης των δεδομένων μιας βάσης κάνοντας χρήση εντολών jsp.

Λέξεις κλειδιά

JDBC, JSP, MySQL