12. Εφαρμογή Android με χρήση Sqlite

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία εφαρμογών σε android και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων σε sqlite. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα δημιουργίας μιας εφαρμογής σε android και σε sqlite σε περιβάλλον eclipse.

Λέξεις κλειδιά

Android, Sqlite, Eclipse