13. Επισκόπηση της χρήσης του jdbc API

Στόχος του εργαστηρίου είναι η επισκόπηση της χρήσης του jdbc API  για τη δημιουργία εφαρμογών – jsp pages και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα δημιουργίας μιας εφαρμογής jsp pages.

Λέξεις κλειδιά

jdbc API, netbeans, jsp pages