14. Διαχείριση triggers στο περιβάλλον mySQL και σε Oracle

Στόχος του εργαστηρίου είναι η επισκόπηση της χρήσης triggers για τη δημιουργία εφαρμογών στο περιβάλλον mySQL αλλά και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα της χρήσης triggers και δημιουργίας εφαρμογής βάσεων δεδομένων. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει τα θέματα της χρήσης triggers και δημιουργίας εφαρμογής βάσεων δεδομένων  και στο περιβάλλον της Oracle.

Λέξεις κλειδιά

triggers,  mySQL, Oracle