15. Παρουσιάσεις σπουδαστών

Γίνεται παρουσίαση αξιόλογων εφαρμογών που χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία και νέα ενδιαφέροντα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών.

Στόχοι

Στόχος της ενότητας είναι η ενημέρωση των σπουδαστών σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών με χρήση νέας  καινοτομικής τεχνολογίας.

Λέξεις κλειδιά

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων