Σχεδιασμός Προγραμμάτων Άσκησης

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης των προγραμμάτων άσκησης. Τύπος της άσκησης. Ένταση της άσκησης. Διάρκεια και συχνότητα της άσκησης. Διαλειμματική – συνεχής άσκηση. Πρόοδος του προγράμματος.

 

Λέξεις Κλειδιά

Continuous training, exercise prescription, exercise intensity, interval training.