1.Θέσεις χαλάρωσης

Προτεινόμενες θέσεις χαλάρωσης. Ανάλυση. Αρχικές θέσεις, εφαρμογές σε ύπτια, πλάγια και πρηνή κατάκλιση. 

Στόχοι Ενότητας

Διαχείριση του ασθενή με κατάλληλες προσαρμογές και παρεμβάσεις στην θέση του σε σχέση με την βαρύτητα.

Λέξεις Κλειδιά

Θέσεις χαλάρωσης, ύπτια κατάκλιση, πλάγια κατάκλιση, πρηνής κατάκλιση, πίεση, καθιστή θέση.

1.Θέσεις χαλάρωσης
1.Θέσεις χαλάρωσης

Προτεινόμενες θέσεις χαλάρωσης. Ανάλυση. Αρχικές θέσεις, εφαρμογές σε ύπτια, πλάγια και πρηνή κατάκλιση.