9.Μέτρηση Κινητικότητας των Αρθρώσεων

Ανάλυση μεθόδου γωνιομέτρησης. Μετρήσεις. Εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Αξιολόγηση της κινητικότητας και της τροχιάς των αρθρώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Τροχιά αρθρώσεων, γωνιομέτρηση, επίπεδα κίνησης.

9.Μέτρηση Κινητικότητας των Αρθρώσεων
9. Μέτρηση Κινητικότητας των Αρθρώσεων

Ανάλυση μεθόδου γωνιομέτρησης. Μετρήσεις. Εφαρμογές.