11.Ελαστικότητα, προγράμματα αποκατάστασης

Ασκήσεις-Προγράμματα διάτασης. Τεχνικά στοιχεία  εφαρμογής  ισομετρικής  άσκησης.

Στόχοι Ενότητας

Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων διάτασης με ενεργητικές κινήσεις. Στόχος η πρόληψη της  βράχυνσης. Βιωματική εφαρμογή των προγραμμάτων και αξιολόγηση.

Λέξεις Κλειδιά

Ενεργητική κίνηση, ισομετρική άσκηση, υπερφόρτιση, εξειδίκευση, διάταση.

11.Ελαστικότητα - Προγράμματα αποκατάστασης
11. Ελαστικότητα, προγράμματα αποκατάστασης

Ασκήσεις-Προγράμματα διάτασης. Τεχνικά στοιχεία εφαρμογής ισομετρικής άσκησης.