8. Θεραπευτικά Σχήματα

Μηχανο-υποδοχείς, συνδετικός ιστός, μυϊκός ιστός, διάταση, βρογχική παροχέτευση.

Στόχοι Ενότητας

Αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλης τεχνικής με συγκεκριμένο θεραπευτικό σκοπό που αφορά  τα συστήματα (αναπνευστικό).     

Λέξεις Κλειδιά  

Αισθητικοί υποδοχείς, μηχανο-υποδοχείς, διάταση, βρογχική παροχέτευση.