Αιμοποιητικό σύστημα (β' μέρος)

Περιλαμβάνει την ανάλυση των νόσων των λευκών αιμοσφαιρίων, συγκεκριμένα των λευχαιμιών κάθε μορφής όπως τις οξείες λεμφοβλαστικές και μυελοβλαστικές αναιμίες καθώς και τις χρόνιες μορφές αυτών. Επίσης άλλες μυελοδυσπλαστικές καταστάσεις, τα λεμφώματα Hodgkin’s και non-Hodgkin’s καθώς και σπανιότερες μορφές όπως το λέμφωμα Burkitt. Αναπτύσσεται η πολυκυτταραιμία και το πολλαπλούν μυέλωμα. Επίσης νόσοι της πήξης όπως η αιμοφιλία A και Β και η νόσος του von Willebrand. Επίσης παρουσιάζονται οι κυριότερες αιτίες θρομβοπενίας.

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση από τους φοιτητές ικανοποιητικών γνώσεων σε βασικές αιματολογικές νοσολογικές οντότητες των λευκών αιμοσφαιρίων. Σκοπός είναι να μπορούν να περιγράψουν τις νόσους με ακρίβεια ώστε η περιγραφή να αντιστοιχεί στην εκάστοτε κλινική εικόνα. Επίσης να γνωρίζουν ποιες είναι οι εργαστηριακές προσεγγίσεις στην πράξη που θέτουν την διάγνωση και ποια τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των αιματολογικών ασθενειών των λευκών αιμοσφαιρίων. Επίσης να γνωρίζουν τις κυριότερες νόσους που επηρεάζουν την λειτουργία της πήξης του αίματος.

 

Λέξεις Κλειδιά

Λευχαιμία, οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία, χρονία λεμφοκυτταρική, χρονία μυελογενής λευχαιμία, λέμφωμα  Hodgkin, λέμφωμα non Hodgkin, λέμφωμα Burkitt, πολυκυτταραιμία, πολλαπλούν μυέλωμα, αιμοφιλία Α, αιμοφιλία Β, νόσος του von Willebrand, θρομβοπενία